Faktoring to kilka usług, które łącznie stają się realnym wsparciem firmy w procesie zarządzania należnościami handlowymi i długiem z ich tytułu.
Powinno się nim zainteresować każde przedsiębiorstwo, które współpracuje ze swoimi odbiorcami w schemacie odroczonych terminów płatności. Powodów jest wiele. Po pierwsze może to być potrzeba dostępu do innego, nowego źródła płynności, które pozwoli firmie na uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych na jej działalność bieżącą oraz rozwój bądź też umożliwi częściową lub całkowitą konwersję dotychczasowych źródeł finansowania. Finansowanie faktoringowe jest bardzo korzystnym rozwiązaniem, które generalnie jest niczym innym jak spieniężeniem należności handlowych, a więc aktywa posiadanego przez każdą firmę, przy uczynieniu go jednocześnie zabezpieczeniem samej transakcji. To ważne, ponieważ wielkość majątku, który może stanowić zabezpieczenie finansowania kredytowego, jest w każdej firmie ograniczona i z tego też względu należy zawsze rozpatrywać możliwość uzyskania środków pod posiadany portfel wierzytelności, którego jakość jest jednym z najważniejszych parametrów w ocenie ryzyka kredytowego transakcji.
Po drugie faktoring to jeden z niewielu produktów, które pozwalają firmie na zaoferowanie jej odbiorcom dłuższych terminów płatności, co może mieć duże znaczenie w negocjacjach handlowych. Przy pomocy faktoringu każdy dostawca może się uodpornić na skutki związane z finansowaniem swoich kontrahentów w ramach kredytu kupieckiego w zakresie jego skali i długości trwania. Może to zrobić na swój koszt (faktoring w wersji dyskontowej) lub też częściowo na koszt swojego odbiorcy (faktoring w wersji wymagalnościowej), a tym samym działać płynnie, nie narażając firmy na problemy luki finansowej.
Po trzecie faktoring umożliwia profesjonalny nadzór nad rozliczeniami. Bardzo ważną funkcją faktora w ramach transakcji faktoringowej jest administrowanie wierzytelnościami i spłatami z ich tytułu, jak również (opcjonalnie) przejęcie ryzyka braku płatności kontrahenta. Faktor, nabywając wierzytelność, staje się jednocześnie podmiotem uprawnionym do monitowania zadłużenia, o czym każdy włączony do umowy faktoringowej kontrahent handlowy zostaje pisemnie zawiadomiony. W związku z tym faktor – jako nowy wierzyciel – pełni na rzecz klienta rolę inkasenta i poprzez szereg działań, tj. wysyłanie monitów, ponagleń czy umowne rozkładanie zadłużenia na raty, dyscyplinuje płatników funkcjonujących w ramach umowy. Skuteczność tych działań jest bardzo wysoka i wpływa znacząco na poprawę moralności płatniczej odbiorców.
Na tym jednak nie koniec – w ramach transakcji faktoringu pełnego faktor może też przejąć ryzyko niewypłacalności kontrahentów. W takim wypadku działania instytucji świadczącej usługę faktoringową to, oprócz inkasowania płatności, także dalsze działania windykacyjne prowadzone na ryzyko samego faktora. W sytuacji braku powodzenia takich działań transakcja i tak zostaje rozliczona bez konieczności zwrotu przez klienta środków wypłaconych z tytułu ubezpieczonej faktury.
Wreszcie po czwarte faktoring to również możliwość finansowania swoich dostaw przed lub najpóźniej w terminie płatności wierzytelności, co uzyskuje się poprzez odwrócenie faktoringu klasycznego.