„Nowelizacja odnosi się do wytycznych dotyczących zarządzania ryzykiem kredytowym poprzez zalecenie zmniejszenia ekspozycji na ryzyko walutowe, rzetelną i dokładną ocenę zdolności kredytowej, kontrolowanie jakości portfela kredytowego oraz odpowiednie ustanawianie zabezpieczeń.Nowelizacja ma na celu także dostosowanie zaleceń nadzoru do treści Rekomendacji T i istniejących zaleceń w Rekomendacji S II" - podała Komisja w komunikacie.

KNF zmniejszył ograniczenia dotyczące udzielania kredytów walutowych

Komisja zrezygnowała z propozycji ograniczenia udziału kredytów walutowych w portfelach banków do 50%, która budziła spore kontrowersje w środowisku bankowym.

W ocenie bankowców, limit spowodowałby de facto wycofanie się banków z udzielania kredytów w walucie obcej. W ostatecznym kształcie Rekomendacji S maksymalny poziom wydatków klienta na zobowiązania kredytowe w walucie nie powinien przekraczać 42% w relacji do jego dochodów netto.

Do tej pory kredytobiorca nie mógł przeznaczać na spłaty rat więcej niż 50% swoich dochodów netto lub 65%, jeśli jego dochody przekraczały średnią krajową (niezależnie od waluty kredytu).

„Komisji przyświecała zapewne myśl o wprowadzeniu dodatkowego bufora bezpieczeństwa w przypadku gospodarstw domowych zaciągających zobowiązania denominowane w walutach. Można także podejrzewać, że zapis ten wprowadzono niejako zamiast ograniczeń dotyczących całości portfela kredytowego – w propozycji zmian w Rekomendacji S opublikowanej w zeszłym roku nie był on obecny.

Jego bezpośrednim efektem będzie zapewne dalsze ograniczenie dostępu do kredytów walutowych" - ocenia Bankier.pl

Banki będą też inaczej oceniały zdolność kredytową klientów w przypadku kredytów z okresem spłaty powyżej 25 lat. Jeśli klient stara się o kredyt na dłuższy okres - 30,35,40 lat będzie musiał wykazać się zdolnością kredytową tak, jak zaciągałby kredyt na 25 lat.

Ponadto, jeśli w okresie spłaty kredytu kredytobiorca wkroczy w wiek emerytalny, to bank powinien uwzględnić w badaniu zdolności kredytowej zmianę wysokości jego dochodu.

„W jaki sposób banki oceniać będą przyszłe dochody emerytów?

Tego jeszcze nie wiadomo, ale zapis ten może budzić uzasadnione kontrowersje. Osiągnięcie wieku emerytalnego nie jest jednoznaczne z przejściem na emeryturę (i zmianą poziomu dochodów), a w perspektywie najbliższych 25 lat trudno nawet ocenić jaka będzie granica wieku uprawniająca do świadczeń emerytalnych (planuje się jej podniesienie)" – podkreśla Bankier.pl.

Na przygotowanie się do większości zmian banki mają 6 miesięcy, zaś wybrane rekomendacje zaczną obowiązywać najpóźniej przed końcem 2011 roku. W głosowaniu za nowelizacją Rekomendacji S dwa głosy „za" oddali przewodniczący Stanisław Kluza oraz zastępca przewodniczącego Lesław Gajek, zaś dwa głosy „przeciw" oddali przewodniczący Ministra Finansów Dariusz Daniluk oraz przedstawiciel Prezydenta Jerzy Pruski. W głosowaniu nie brała udziału Czesława Ostrowska, przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W tym wypadku głos przewodniczącego był decydujący.