W I kwartale 2011 r. banki przewidują dalsze zaostrzenie polityki wobec kredytów konsumpcyjnych. Za to oczekują, że względem małych i średnich przedsiębiorstw polityka złagodnieje - wynika z opublikowanych we wtorek badań NBP "Sytuacja na rynku kredytowym".

NBP podał, że w IV kwartale 2010 r. kryteria udzielania kredytów dla gospodarstw domowych uległy dalszemu zaostrzeniu, a w ujęciu netto kryteria udzielania kredytów dla przedsiębiorstw zostały nieznacznie złagodzone, z wyjątkiem kredytów długoterminowych dla małych i średnich przedsiębiorstw, gdzie nastąpiło nieznaczne zaostrzenie.

W I kw. 2011 r. banki oczekują braku zmian polityki kredytowej wobec dużych przedsiębiorstw oraz złagodzenia polityki względem małych i średnich przedsiębiorstw. Złagodzenie polityki kredytowej w tym segmencie przewiduje około 38 proc. banków dla kredytów długoterminowych i około 18 proc. banków dla kredytów krótkoterminowych.

Banki spodziewają się wzrostu popytu na kredyt przede wszystkim w segmencie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Większość banków określiła oczekiwany wzrost popytu, jako nieznaczny. W segmencie kredytów dla dużych przedsiębiorstw, banki oczekują nieznacznego wzrostu popytu zarówno dla kredytów krótko- jak i długoterminowych.

W IV kw. 2010 r. blisko 90 proc. banków zaostrzyło kryteria przyznawania kredytów. Zaostrzenie polityki kredytowej banki tłumaczyły koniecznością wdrożenia Rekomendacji T.

W I kwartale 2011 r. ponad 20 proc. banków przewiduje dalsze zaostrzanie polityki kredytowej w segmencie kredytów mieszkaniowych. Jednocześnie wzrósł odsetek banków przewidujących brak zmian polityki kredytowej (ok. 52 proc. ogółu banków) i jej złagodzenie (ok. 14 proc.).

Jedna czwarta banków oczekuje wzrostu popytu na te kredyty.

W ujęciu netto banki oczekują wzrostu popytu na kredyty konsumpcyjne w I kw. 2011 r.

Według badań NBP trzy czwarte banków w IV kw. 2010 r. zaostrzyło kryteria udzielania tych kredytów. Banki obniżyły koszty obsługi kredytów, ale ponad jedna trzecia z nich podwyższyła marże dla klientów obarczonych większym ryzykiem. Około 5 proc. banków zmniejszyło maksymalną kwotę kredytu.

Ponad połowa banków stwierdziła spadek popytu na kredyty konsumpcyjne ze strony gospodarstw domowych.

W I kw. 2011 r. banki przewidują dalsze zaostrzenie polityki kredytowej. Tak przewiduje ok. 42 proc. ogółu banków, zaś jej złagodzenie - 21 proc.

W ujęciu netto banki oczekują wzrostu popytu na kredyty konsumpcyjne w I kw. 2011 r.

Ankieta, skierowana do przewodniczących komitetów kredytowych banków, została przeprowadzona na przełomie grudnia 2010 r. i stycznia 2011 r. wśród 29 banków, których łączny udział należności od przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w portfelu sektora bankowego wynosi 82 proc.