Faktoring to finansowanie niewymagalnych, bezspornych wierzytelności, potwierdzonych fakturami z odroczonym terminem płatności. Usługa ta jest niekiedy mylona ze skupowaniem wierzytelności w celu np. ich windykacji. Istnieje zależność między popytem na usługi faktoringowe a zjawiskami związanymi z aktualną koniunkturą gospodarczą. W sytuacji gdy dochodzi między przedsiębiorstwami do powstawania zatorów płatniczych i pojawiają się ograniczenia w dostępie do kredytów rośnie popyt na usługi faktoringowe. Z kolei narastanie ryzyka nieodzyskania wierzytelności i powiększanie się liczby bankrutujących firm to czynniki, które hamują podaż tego rodzaju usług i zmuszają faktorów do zaostrzenia kryteriów udzielania finansowania. Bank BGŻ oferuje faktoring od 2004 roku i w każdym kolejnym roku poprawia swoje wyniki.

Dynamika wzrostu

W ramach usługi faktoringu Bank BGŻ wykupił przez trzy kwartały 2010 roku ok. 57 tys. faktur o łącznej wartości 1320 mln zł. Obroty firm zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów (PZF) po pierwszym półroczu 2010 roku przekroczyły wartość 19 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 34,5 proc. w stosunku do tego samego okresu roku 2009. W samym wrześniu 2010 roku za pośrednictwem platformy internetowej do obsługi transakcji faktoringowych eBGŻFaktor wartość wykupionych przez BGŻ faktur wyniosła ok. 164 mln zł. Corocznie Bank BGŻ odnotowuje wzrost obrotów i liczby nabywanych faktur. Tak było nawet w trudnym dla branży bankowej 2009 roku, gdy z uwagi na globalny kryzys finansowy, polski rynek faktoringowy zanotował spadek obrotów o około 2 proc.

Efektem zaangażowania BGŻ w rozwój faktoringu jest dalszy wzrost liczby nowych klientów korporacyjnych korzystających z tej usługi oraz współpraca banku z coraz większą grupą odbiorców. Statystyki pokazują również, że przedsiębiorcy coraz efektywniej wykorzystują przyznane im przez Bank BGŻ limity. Oferta faktoringowa Banku BGŻ adresowana jest do przedsiębiorstw ze wszystkich segmentów rynku. Z usług BGŻ korzystają więc małe i średnie przedsiębiorstwa, ale i duże korporacje, a także przedsiębiorstwa mikro. Tym, co wyróżnia Bank BGŻ, jest udział w portfelu faktoringowym przedsiębiorstw z sektora rolniczego i przetwórczego. Warunkiem udzielenia finansowania jest atrakcyjny dla banku portfel wierzytelności i rzetelność kontrahentów.

Rozwój usług

Bank BGŻ działalność faktoringową rozpoczął od prostej oferty dyskontowania pojedynczych faktur. Następnie wdrożył finansowanie pieniężnych wierzytelności handlowych, w ramach faktoringu niepełnego i pełnego. Jednocześnie standardem stała się ramowa umowa faktoringu, zawierana na czas nieokreślony. Stopniowe poszerzanie usług sprawiło, że w 2007 roku Bank BGŻ wykupił wierzytelności o wartości 890 mln zł. Był to już istotny postęp, zwłaszcza wobec 394 mln zł pozyskanych w całym 2006 roku, gdy do wykupu bank przyjął 30 tys. faktur. W 2007 roku pozyskał 180 nowych klientów faktoringowych, a wartość nowych limitów wyniosła ponad 300 mln zł. Znaczace obroty faktoringowe Bank BGŻ osiągnął w 2009 roku – przekroczyły one wartość 1770 mln zł.

W miarę wzrostu zainteresowania faktoringiem, w ofercie Banku BGŻ pojawił się faktoring pełny z cesją wierzytelności z umowy ubezpieczenia oraz faktoring zabezpieczony gwarancją bankową lub poręczeniem. W 2009 roku Banku BGŻ zaproponował kolejne produkty, tym razem oparte na globalnej cesji wierzytelności: faktoring niepełny, pełny i pełny z cesją wierzytelności z umowy ubezpieczenia. Dla przedsiębiorstw spełniających określone wymogi bank przygotował finansowanie wierzytelności – produkt, który nosi cechy faktoringu niepełnego jawnego, bez wymogu cesji globalnej. Obecnie zainteresowane firmy mogą zawrzeć z Bankiem BGŻ jednocześnie kilka umów. Dzięki temu mają możliwość korzystania z różnych rodzajów faktoringu, zaspokajając w ten sposób swoje różnorodne potrzeby.

Rozwój oferty faktoringu łączy się z dążeniem Banku BGŻ do świadczenia Klientom kompleksowej oferty usług finansowych. Oprócz faktoringu, oferta Banku BGŻ obejmje też szereg innych produktów, które zwiększają bezpieczeństwo i stabilność transakcji handlowych (np. produkty bankowości transakcyjnej, skarbowe, czy finansowania handlu, np. gwarancje bankowe czy akredytywy dokumentowe).