Jakie środki unijne w tym roku samorządy mogą otrzymać na przedsięwzięcia związane z gospodarką wodno-ściekową? Które programy są najbardziej efektywne? Czy w każdym województwie samorządy mają takie same możliwości ubiegania się o środki europejskie?
ROBERT GOLBA
doktor, firma doradcza Empirio
Dotacje na projekty wodno-kanalizacyjne są możliwe do uzyskania w ramach programów operacyjnych: regionalnych – właściwych dla każdego z województw, oraz ogólnokrajowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Program operacyjny, do którego występujemy o dotacje, będzie uzależniony od wartości, miejsca i wielkości inwestycji. Na szczeblu krajowym w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko można otrzymać dofinansowanie na projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach uwzględnionych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK)o wielkości powyżej 15 tys., tzw. równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) – więcej na temat KPOŚK na www. kzgw.gov.pl. Typowe projekty to budowa, rozbudowa i modernizacja systemów kanalizacji zbiorczej lub/i budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych. Dodatkowo, w uzasadnionych przypadkach, w zakres projektu może zostać włączona budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz budowa kanalizacji deszczowej (nie przewiduje się wspierania indywidualnych projektów dotyczących systemów zaopatrzenia w wodę lub budowy kanalizacji deszczowej). W przypadku projektów, w których występuje jeden beneficjent środków oraz projekt dotyczy kompleksowego rozwiązania problemów gospodarki wodno-ściekowej na danym obszarze, dopuszcza się włączenie do zakresu przedsięwzięcia zadań realizowanych w aglomeracjach o RLM od 2 tys. do 15 tys., pod warunkiem że jedna z aglomeracji ma powyżej 15 tys. RLM.
Mniejsze projekty są dofinansowywane z regionalnych programów operacyjnych w poszczególnych województwach. Oczyszczanie ścieków, sieci kanalizacyjne oraz zaopatrzenie w wodę – projekty dotyczące aglomeracji nie większych niż 15 tys. RLM. Projekty w zakresie gospodarki ściekowej powinny dotyczyć aglomeracji uwzględnionych w KPOŚK lub we właściwych rozporządzeniach wojewodów. Instytucja zarządzająca RPO podejmuje decyzję, w której w ww. dokumentach powinna być ujęta aglomeracja. Natomiast po wejściu w życie zaktualizowanego KPOŚK wsparcie w ramach RPO może dotyczyć tylko aglomeracji uwzględnionych w zaktualizowanym KPOŚK. Zapis nie dotyczy projektów wyłonionych w konkursach, które rozpoczęły się przed dniem wejścia w życie zaktualizowanego KPOŚK. Możliwe jest wsparcie projektów grupowych, tzn. takich, które realizowane są dla kilku aglomeracji, z których każda jest nie większa niż 15 tys. RLM.
Najmniejsze projekty będą dofinansowywane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej. Pomoc może być przyznana na projekty realizowane: w miejscowościach należących do gminy wiejskiej albo w miejscowościach należących do gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. mieszkańców, albo w miejscowościach gminy miejskiej o liczbie mieszkańców mniejszej niż 5 tys. Projekty mogą obejmować jedną lub więcej miejscowości. Wartość dofinansowania projektów na obszarach objętych interwencją PROW nie może przekroczyć 4 mln zł.
Wszystkie tego typu działania są dofinansowywane w wysokości 85 proc. Terminy naboru wniosków są różne w poszczególnych województwach. Szczegółowych informacji należy szukać bezpośrednio na stronach internetowych poszczególnych województw. O dotacje mogą występować samorządy oraz i ich jednostki.