Dzisiaj wchodzi w życie nowe rozporządzenie ministra rozwoju regionalnego w sprawie warunków i trybu udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredytów preferencyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych. Regulacja upraszcza i przyspiesza procedurę ubiegania się o kredyty przeznaczone na przygotowanie przez gminy i inne jednostki dokumentacji niezbędnej do przygotowania projektów inwestycji komunalnych przewidzianych do współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej, środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014 oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Są one udzielane na podstawie ustawy o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych.

Skorzystają także powiaty

Zmiany zawarte w nowym rozporządzeniu, w stosunku do dotychczas obowiązującego stanu prawnego, mają wpływ na jednostki samorządu terytorialnego, które będą się ubiegać o taką formę wsparcia. Przede wszystkim na nowo określono zakres podmiotowy i przedmiotowy regulacji. Rozszerzono krąg potencjalnych kredytobiorców o powiaty i ich związki oraz umożliwiono pozyskiwanie kredytów ze środków funduszu na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do stworzenia projektów inwestycji komunalnych przewidzianych do współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej.

Zmieniają się również formalne warunki udzielania takich kredytów. W szczególności sprecyzowano katalog dokumentów obowiązkowo dołączanych do wniosku oraz tryb dokonywania oceny formalnej wniosku przez Bank Gospodarstwa Krajowego. W pierwszej kolejności skorygowano katalog dokumentów, które będzie trzeba dołączać do wniosku inwestora o udzielenie kredytu. Do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przygotowania projektu nie będzie konieczna wyłącznie uchwała organu jednostki samorządowej w tym przedmiocie, ale i inne równoważne dokumenty. Do zaciągnięcia takich kredytów będzie mogła przykładowo upoważniać przedstawicieli gminy uchwała budżetowa.

Mniej zaświadczeń dla banku

Zastąpiono także konieczność przedkładania zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wypełnieniu obowiązków składkowych zwyczajnym oświadczeniem inwestora o braku zaległości o charakterze publicznoprawnym. Zmiana ta ma na celu uproszczenie i przyspieszenie procedury uzyskania kredytu, podobnie jak rezygnacja z konieczności dołączenia opinii właściwej dla inwestora regionalnej izby obrachunkowej o zdolności do spłaty wnioskowanego kredytu.

Samorządy nie będą również musiały składać oświadczeń inwestora o możliwości uzyskania współfinansowania dla planowanej inwestycji. Zamiast tego złożą oświadczenia inwestora o zamiarze ubiegania się o uzyskanie współfinansowania dla planowanej inwestycji komunalnej z funduszy i środków, ze wskazaniem przewidywanego terminu złożenia wniosku oraz rodzaju programu, w ramach którego inwestor planuje uzyskać współfinansowanie.

Rozporządzenie gwarantuje BGK także prawo do żądania od inwestora złożenia innych dokumentów, jeżeli będą one niezbędne do oceny możliwości uzyskania współfinansowania projektu inwestycji komunalnej z funduszy i środków unijnych.

Procedura oceny wniosków

BGK dokonuje oceny wniosków w kolejności ich zarejestrowania. Kryteria oceny wniosków stanowią katalog zamknięty i są pogrupowane ze względu na cel, na jaki ma być przyznany kredyt. Bank bierze pod uwagę możliwości sfinansowania przez inwestora co najmniej 20 proc. kosztów przygotowania dokumentacji (bez podatku od towarów i usług), zdolności inwestora do spłaty kredytu wraz z odsetkami, jak również możliwości uzyskania współfinansowania dla planowanej inwestycji komunalnej z funduszy i środków unijnych.

Następnie w terminie 30 dni od dnia zarejestrowania wniosku BGK na podstawie powyższej oceny podejmie decyzję o przyznaniu kredytu. Określa w niej w szczególności termin i warunki uruchomienia kredytu i spłaty kredytu. Elementy takiej decyzji nie uległy zmianie w stosunku do dotychczasowych regulacji. Na tym etapie BGK może wezwać inwestora do złożenia dodatkowych dokumentów, jeżeli na podstawie dokumentów dostarczonych przez inwestora nie będzie mógł dokonać prawidłowej oceny wniosku. Rzecz jasna BGK będzie mógł również podjąć decyzję o odmowie udzielenia kredytu. Niezależnie od podjętej decyzji ma on obowiązek niezwłocznie zawiadomienia inwestora.