Nowa procedura rejestrowania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne związana jest z wprowadzeniem tzw. zasady jednego okienka. Rozwiązanie to obowiązuje od 31 marca 2009 r. Polega zaś na tym, że osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą wypełnia – generalnie – jeden wniosek i składa go w urzędzie gminy lub miasta.

Wzór wniosku został określony w rozporządzeniu, które wydała Rada Ministrów. Istotne jest to, że z wniosku tego można skorzystać nie tylko przy rejestrowaniu firm, ale również m.in. w przypadku zawieszania działalności gospodarczej, wznawiania jej czy do dokonywania zmian we wpisie do rejestru.

Ponieważ nowe przepisy obowiązują od niedawna, niektóre osoby zamierzające założyć własną firmę mają wątpliwości, czy ze złożeniem wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej wiąże się konieczność wniesienia opłaty z tego tytułu. Otóż nie ma takiej potrzeby. Zgodnie z obowiązującymi obecnie uregulowaniami, wniosek o wpis lub też zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nie podlega opłacie.

Należy zwrócić uwagę, że określony w rządowym rozporządzeniu wniosek EDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego, zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do ZUS albo oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Mimo to zgłoszenie osoby ubezpieczonej, w tym prowadzącej działalność gospodarczą, do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego następuje niezależnie od złożenia wniosku EDG-1. Musi bowiem nastąpić w formie zgłoszenia ZUS ZUA albo ZUS ZZA, przekazywanego w formie elektronicznej lub pisemnej bezpośrednio do ZUS.

Z kolei przedsiębiorca zamierzający od początku działalności rozliczać VAT, musi załatwić związane z tym formalności w urzędzie skarbowym. Tam bowiem powinien zarejestrować się jako podatnik VAT.

Podstawa prawna

● Art. 7a–7b ustawy z 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. nr 101, poz. 1178 z późn. zm.).

● Ustawa z 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r. nr 18, poz. 97).