Obowiązek rejestracji działalności gospodarczej wynika z ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007, nr 155, poz. 1095 ze zm.). Zgodnie z art. 14 przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli jednak przedsiębiorca przewiduje rozpoczęcie działalności w terminie późniejszym, we wniosku o wpis do ewidencji może określić późniejszy dzień podjęcia działalności niż dzień złożenia wniosku. Skoro nigdy nie rozpoczęto faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej, a nadto zmieniło się miejsce zamieszkania i miejsce przewidywanego prowadzenia działalności gospodarczej, są dwa rozwiązania:

Do urzędu gminy, w którym składany był wniosek, można złożyć informację o zmianie miejsca zamieszkania i zaktualizować informację o przewidywanym terminie rozpoczęcia działalności gospodarczej (zmienić termin na taki, w którym faktycznie przewiduje jej rozpoczęcie). Wówczas firma nie zostanie wykreślona z rejestru ewidencji działalności gospodarczej, a faktyczne wykonywanie działalności gospodarczej podjęte zostanie w ramach jednego wpisu. Można także złożyć do tego urzędu wniosek o wykreślenie firmy z ewidencji prowadzonej przez ten urząd, a następnie złożyć nowy wniosek o wpis do ewidencji prowadzonej przez urząd gminy właściwy ze względu na nowe miejsce zamieszkania i przewidywane miejsce prowadzenia działalności.

Wybór rozwiązania może mieć istotne znaczenie w kontekście możliwości korzystania ze wsparcia unijnego dla przedsiębiorców. Częstym warunkiem uzyskania dotacji jest wykazanie, iż przedsiębiorca nie figuruje w rejestrze przedsiębiorców w określonej dacie przed złożeniem wniosku o dotację. Wówczas pod uwagę brana jest data, która w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej podana jest jako data wpisu do tej ewidencji, a nie data faktycznego rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. W takiej sytuacji korzystniejszym rozwiązaniem będzie wykreślenie starego wpisu z ewidencji i uzyskanie nowego w urzędzie gminy właściwym ze względu na nowe miejsce zamieszkania i miejsce prowadzenia przewidywanej działalności.

Aleksandra Hulewicz

prawnik, Kancelaria Prawna Chajec, Don-Siemion & Żyto