Ponad cztery miesiące obowiązują zmienione procedury dotyczące rejestrowania, zawieszania, wznawiania i zaprzestania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne, a także dokonywania zmian we wpisach do ewidencji w urzędach gmin lub miast. Te nowe unormowania, określane jako zasada jednego okienka, weszły bowiem w życie 31 marca 2009 r. Mimo to nadal wiele osób ma poważne problemy z prawidłowym stosowaniem obowiązujących obecnie uregulowań.

Część przedsiębiorców ma kłopoty z wypełnieniem wniosku EDG-1. Przypomnijmy, że jest to formularz wprowadzony rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Rozporządzenie to zostało wydane na podstawie upoważnienia zawartego w ustawie – Prawo działalności gospodarczej.

Kilka opcji wniosku

Wielu przedsiębiorców, którzy zamierzają na pewien czas zawiesić prowadzenie działalności gospodarczej, nie ma pewności, czy powinni tego dokonać, korzystając z tego samego wzoru wniosku, który służy do zgłaszania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Otóż wniosek EDG-1 służy zarówno do dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, jak i zmiany we wpisie. Formularz ten przeznaczony jest również do wpisu informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej oraz jej wznawianiu. Oprócz tego wniosek EDG-1 służy do zawiadamiania o zaprzestaniu działalności gospodarczej.

Zawieszanie i wznawianie

Zgodnie z brzmieniem obecnych przepisów, zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz jej wznowienie następuje na wniosek przedsiębiorcy.

Przy zawieszaniu działalności czy wznawianiu działalności gospodarczej przedsiębiorcy powinni zaznaczyć znakiem x odpowiednią opcję wniosku EDG-1, a następnie wypełnić jedynie dotyczące jej rubryki tego formularza.

Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku, i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.

W stosunku do zobowiązań o charakterze publicznoprawnym zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej wywiera skutki prawne od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.