Przede wszystkim nie wprowadzono znowu pomysłu procedury uproszczonej stosowanej w poprzednich latach w SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.

Natomiast zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych przedsiębiorstwo zobowiązane jest do stosowania tej ustawy, jeśli łącznie spełnione są następujące warunki:

• ponad 50 proc. wartości zamówienia jest finansowanych ze środków publicznych lub przez podmioty wymienione w ustawie (np. jednostki sektora finansów publicznych),

• wartość zamówienia jest równa lub większa niż kwoty określone w rozporządzeniu prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień i konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (133 000 euro dla dostaw lub usług oraz 5 150 000 euro dla robót budowlanych),

• przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej, budowy szpitali, obiektów sportowych, rekreacyjnych lub wypoczynkowych, budynków szkolnych, budynków szkół wyższych lub budynków wykorzystywanych przez administrację publiczną lub usługi związane z takimi robotami budowlanymi.

Wynika z tego, że w większości przypadków firmy nie będą stosować ustawy PZP. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z umową o dofinansowanie przedsiębiorca jest zobowiązany wybierać i udzielać zamówień:

• w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę,

• z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji, oraz

• dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów, który jest rozumiany jako brak bezstronności i obiektywności w wypełnianiu funkcji jakiegokolwiek podmiotu objętego umową w związku z realizowanym zamówieniem.

Potwierdzeniem zachowania powyższych zasad jest przedstawienie przez przedsiębiorcę co najmniej trzech ofert dostawców lub usług.

Trzeba jednak zawsze sprawdzić, jakie wymagania zapisane są w umowie o dofinansowanie, bo może okazać się, że w niektórych przypadkach mogą być dodatkowe warunki, np. konieczność ogłoszenia w prasie o zamiarze udzielenia zamówienia w przypadku zamówienia o określonej wartości (RPO Wielkopolskie).