Przy kolejnych konkursach o dofinansowanie projektów inwestycyjnych dla przedsiębiorstw w ramach regionalnych programach operacyjnych pojawiają się pytania dotyczące terminu, od którego można ponosić koszty. Na co należy zwrócić uwagę?
W większości przypadków w ramach regionalnych programów wsparcie dla firm udzielane jest na zasadzie regionalnej pomocy inwestycyjnej. Zasady przyznawania tej pomocy reguluje rozporządzenie Komisji 1628/2006 z 24 października 2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej. Zgodnie z nim przed rozpoczęciem realizacji prac nad projektem objętym pomocą instytucja przyznająca pomoc powinna potwierdzić na piśmie, że projekt prima facie (na pierwszy rzut oka) spełnia warunki kwalifikowalności.
W regionalnych programach operacyjnych pomoc taka udzielana jest na podstawie rozporządzenia ministra rozwoju regionalnego z 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych. Jest to wsparcie na tzw. nowe inwestycje, czyli inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z utworzeniem nowego lub rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacją produkcji przez wprowadzenie nowych produktów lub zasadniczą zmianą procesu produkcyjnego. Możliwe jest też nabycie środków trwałych związanych z przedsiębiorstwem, które zostało zamknięte lub zostałoby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił (środki nabywane są przez inwestora niezależnego od zbywcy). Rozporządzenie zawiera katalog kosztów kwalifikowanych (m.in. grunty, budynki, maszyny, urządzenia, patenty, licencje itd.).
Prace związane z realizacją nowej inwestycji (podjęcie prac budowlanych lub pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia środków trwałych, oprócz wydatków związanych z przygotowaniem i opracowaniem dokumentacji projektowej) mogą się rozpocząć po uzyskaniu przez firmę od instytucji, która ogłosiła konkurs pisemnego potwierdzenia, że wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną, a nowa inwestycja spełnia warunki uzyskania pomocy i kwalifikuje się do objęcia pomocą. Potwierdzenie to jest wydawane w ciągu 60 dni od dnia złożenia wniosku.
Uzyskanie takiego potwierdzenia oznacza, że możemy rozpoczynać inwestycję, ale nie oznacza jeszcze, że dotację na pewno otrzymamy. Wniosek skierowany został bowiem do oceny merytorycznej i dopiero po jej zakończeniu będziemy podpisywali umowę o dofinansowanie gwarantującą nam uzyskanie wsparcia.