Po pozytywnym zakończeniu oceny formalnej złożone przez przedsiębiorców wnioski o dofinansowanie inwestycji kierowane są do oceny merytorycznej. Składa się ona z dwóch rodzajów kryteriów: ogólnych, które obligatoryjnie muszą być spełnione, oraz kryteriów punktowanych. Na co zwrócić uwagę przy kryteriach obligatoryjnych?
Po pierwsze, trzeba je znać. Nie zawsze jest to takie oczywiste, bo w wielu działaniach w regionalnych programach operacyjnych przedsiębiorca nie znajdzie kryteriów oceny w dokumentacji konkursowej, ale będzie musiał odnaleźć je w Uszczegółowieniu danego programu (kilkusetstronicowy dokument). Kłopotliwe też może być to, że część kryteriów może być wspólnych dla całej osi priorytetowej, a część specyficznych dla danego działania. Różne może też być nazewnictwo tych kryteriów: ekonomiczno-techniczne, wykonalności, dopuszczające itp.
Jednym z obligatoryjnych kryteriów jest wykonalność finansowa i ekonomiczna projektu oraz prawidłowość przygotowania analiz finansowych. Instytucja wdrażająca sprawdza, czy wnioskodawca zapewnił źródła finansowania projektu - całego, nie tylko w odniesieniu do środków własnych (firma musi pokryć koszty realizacji inwestycji, a dotację otrzyma w formie refundacji tych kosztów). W większości działań w przypadku korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania wnioskodawca zobowiązany jest do załączenia promesy kredytowej lub leasingowej (w niektórych województwach instytucje wdrażające zamieszczają nawet konkretny obowiązujący wzór takiej promesy). Co istotne - najczęściej załączenie promesy oznacza, że kryteria oceny finansowej i ekonomicznej projektu uznaje się za spełnione.
Kryteria obligatoryjne będą też dotyczyć wykonalności instytucjonalnej projektu (czy przedsiębiorstwo posiada zasoby kadrowe liczbowo i jakościowo wystarczające do zrealizowania inwestycji), wykonalności technicznej i technologicznej inwestycji oraz zasadności ponoszonych kosztów - wysokości i rodzaju poszczególnych kosztów kwalifikowanych. Oceniane będzie, też czy zaproponowane wydatki gwarantują osiągnięcie celów projektu. Bardzo ważne jest też pojęcie tzw. trwałości projektu - oznacza ono, że analiza wykonalności (finansowej, instytucjonalnej i technicznej) projektu firmy z sektora MSP dotyczy nie tylko okresu realizacji inwestycji, ale również trzech lat po jej zakończeniu.
Pamiętajmy, że ocena dokonywana jest na podstawie dokumentów, które przedsiębiorca składa wraz z wnioskiem o dofinansowanie. Dlatego tak ważne jest, aby oceniający analizując dokumentację, nie miał żadnych wątpliwości co do możliwości zrealizowania naszej inwestycji.