Jak wygląda procedura wzywania do zapisywania się na sprzedaż akcji?
Dzisiaj będziemy kontynuować temat procedury przeprowadzania wezwania do zapisywania się na akcje, do przestrzegania której zobowiązany jest podmiot ogłaszający wezwanie, czyli oferent.
Po dokonaniu zawiadomienia, dom maklerski przekazuje treść wezwania agencji informacyjnej. Wstępnie opublikowana treść wezwania powinna pojawić się na łamach co najmniej jednego dziennika ogólnokrajowego.
Treść wezwania powinna być udostępniona akcjonariuszom TargetCo (tak nazwaliśmy spółkę) w okresie przyjmowania zapisów, w miejscu, gdzie akcjonariusze mogą złożyć zapisy na akcje.
Po ogłoszeniu wezwania oferent oraz zarząd TargetCo zobowiązani są do przekazania informacji o wezwaniu bezpośrednio pracownikom TargetCo bądź przedstawicielom zakładowych organizacji zrzeszających pracowników TargetCo, jeśli takie działają na terenie spółki.
Nie później niż na trzy dni robocze przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów Komisja Nadzoru Finansowego może zgłosić żądania dokonania zmian lub uzupełnień w treści wezwania albo przekazania wyjaśnień dotyczących jego treści. Na przestrzeni dwóch kolejnych dni oferent zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi KNF. W takim wypadku rozpoczęcie okresu przyjmowania zapisów wstrzymane jest do momentu wprowadzenia odpowiednich modyfikacji wymaganych przez KNF bądź, odpowiednio, udzielenia wyjaśnień.
Najpóźniej na dwa dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów TargetCo zobowiązana jest do przekazania w formie raportu bieżącego stanowiska zarządu dotyczące ogłoszonego wezwania.
Informacja o stanowisku zarządu jest równocześnie przekazywana bezpośrednio pracownikom TargetCo bądź przedstawicielom zakładowych organizacji zrzeszających pracowników TargetCo, jeśli takie działają na terenie spółki.
Stanowisko zarządu TargetCo, oparte na informacjach zawartych przez oferenta w wezwaniu, powinno zawierać w szczególności opinię zarządu odnośnie do wpływu wezwania na interes TargetCo, w tym na zatrudnienie w TargetCo, strategicznych planów oferenta wobec TargetCo i ich prawdopodobnego wpływu na zatrudnienie w TargetCo oraz na lokalizację prowadzenia jej działalności, jak i stwierdzenie, czy proponowana w wezwaniu cena jest adekwatna do wartości godziwej spółki, z zastrzeżeniem, że wartość ta nie została określona jedynie na podstawie dotychczasowych notowań giełdowych.
Zarząd spółki może zasięgnąć opinii doradcy zewnętrznego w sprawie ceny akcji w wezwaniu (bezstronna opinia). Taka opinia powinna zostać załączona do publikowanego raportu bieżącego.