Jakie elementy powinny znaleźć się w wezwaniu do zapisywania się na akcje?
Pierwsza część artykułu poświęcona była przypadkom wymagającym przeprowadzenia wezwania i odnosiła się do kwestii ceny nabycia akcji. Dzisiaj zaczniemy omawianie samej procedury przeprowadzania wezwania.
Wezwanie musi być ogłoszone i przeprowadzone za pośrednictwem domu maklerskiego upoważnionego do prowadzenia działalności w Polsce, który zobowiązany jest do zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Giełdy Papierów Wartościowych, nie później niż na siedem dni roboczych przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów o zamiarze ogłoszenia wezwania. Do pisemnego zawiadomienia powinna być dołączona treść wezwania.
W niektórych przypadkach wezwanie musi spełniać jeden lub więcej warunków wstępnych, takich jak np. uzyskanie zgody odpowiedniego organu czy też podjęcie stosownej uchwały przez walne zgromadzenie lub radę nadzorczą spółki, której akcje są przedmiotem wezwania (TargetCo - tak nazwijmy tę spółkę).
Niedopuszczalne jest odstąpienie od ogłoszonego wezwania, chyba że po jego ogłoszeniu inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące tych samych akcji. Odstąpienie od wezwania ogłoszonego na pozostałe akcje TargetCo dopuszczalne jest, gdy inny podmiot ogłosił wezwanie na pozostałe akcje spółki po cenie nie niższej niż w pierwszym wezwaniu.
Od momentu zawiadomienia do zakończenia wezwania oferent (lub inny podmiot od niego zależny lub wobec niego dominujący lub podmiot będący stroną zawartego z oferentem porozumienia dotyczącego nabywania akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu dotyczącego istotnych spraw spółki) może nabywać akcje TargetCo w drodze wezwania. Oferent ani ww. podmioty nie są uprawnione do zbywania akcji TargetCo ani do zawierania umów, których treść zawiera obowiązek zbycia przez nich akcji TargetCo.
Przed zawiadomieniem oferent zobowiązany jest do ustanowienia zabezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż wartość akcji będących przedmiotem wezwania. Ustanowienie zabezpieczenia powinno być udokumentowane zaświadczeniem z banku lub innej instytucji finansowej udzielającej bądź pośredniczącej w udzieleniu zabezpieczenia.
Oferent zobowiązany jest do sporządzenia dokumentu wezwania zawierającego: n informacje dotyczące oferenta n TargetCo oraz pośredniczącego domu maklerskiego pośredniczącego w przeprowadzaniu wezwania n wskazanie, które akcje TargetCo są przedmiotem wezwania n cenę nabycia akcji n powiązania pomiędzy podmiotami biorącymi udział w transakcji n szczegóły przeprowadzenia wezwania n oświadczenia, do złożenia których zobowiązany jest oferent.