Na czym polega procedura zapisywania się na sprzedaż akcji w Polsce i zasady ustalania ceny minimalnej?
Zgodnie z ustawą z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (ustawa), podmiot zamierzający nabyć akcje spółki publicznej jest zobowiązany przeprowadzić wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji w następujących przypadkach (na potrzeby artykułu spółka, której akcje są przedmiotem wezwania, będzie zwana TargetCo, a podmiot ogłaszający wezwanie - oferentem):
- nabycia akcji powodujących zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów o ponad 10 proc. w okresie krótszym niż 60 dni przez akcjonariusza, którego udział w ogólnej liczbie głosów w spółce wynosi mniej niż 33 proc. (nabywca musi ogłosić wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, które zamierza nabyć);
- nabycia akcji powodujących zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów o ponad 5 proc. w okresie krótszym niż 12 miesięcy przez akcjonariusza, którego udział w ogólnej liczbie głosów wynosi co najmniej 33 proc. (nabywca musi ogłosić wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, które zamierza nabyć);
- nabycia akcji skutkującego przekroczeniem progu 33 proc. ogólnej liczby głosów (nabywca ma obowiązek ogłosić wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66 proc. liczby głosów);
- nabycia akcji skutkującego przekroczeniem progu 66 proc. ogólnej liczby głosów (nabywca ma obowiązek ogłosić wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji w liczbie zapewniającej osiągnięcie 100 proc. ogólnej liczby głosów).
Cena nabycia akcji proponowana w wezwaniu nie może być niższa niż średnia cena rynkowa akcji z sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania, bądź krótszego okresu, jeśli obrót akcjami dokonywany jest krócej niż przez sześć miesięcy.
Ponadto cena zakupu nie może być niższa niż najwyższa cena zapłacona za akcję TargetCo przez oferenta, w okresie 12 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania.
Cena nabycia proponowana w wezwaniu może być niższa od wspomnianej ceny minimalnej jedynie w przypadku nabycia przez oferenta co najmniej 5 proc. wszystkich akcji TargetCo od jednej osoby zbywającej akcje w ramach wezwania.
Powyższe postanowienie nie upoważnia do dokonania transakcji pomiędzy osobą zbywającą a oferentem w inny sposób niż w ramach wezwania, a jedynie stanowi wyjątek od zasady dotyczącej ceny minimalnej dla akcji objętych tą transakcją.