Samo złożenie podpisu na oświadczeniu o poleganiu na zasobach innych firm, bez ich wskazania, nie wystarczy – uznała Krajowa Izba Odwoławcza.
Przetarg dotyczył rekultywacji odpadów i postawiono w nim wymóg, by wykonawcy wcześniej zrealizowali co najmniej jedno podobne zadanie. Jeśli chcieli się powołać na cudze doświadczenie, mogli to zrobić, wskazując zakres, w jakim się na nie powołują. Do specyfikacji zamawiający dołączył wzór stosownego oświadczenia. Wykonawca miał podać informacje na temat polegania na zasobach innych podmiotów, wskazując te podmioty i zakres zasobów, które mają mu być użyczone.
Jeden z przedsiębiorców, przez niedopatrzenie, złożył to oświadczenie bez wypełniania go. Nie wskazał więc, na czyich zasobach będzie polegał ani też w jakim zakresie, tylko oddał pusty dokument, jedynie się pod nim podpisując. Jego zdaniem sam fakt złożenia takiego oświadczenia świadczył jednoznacznie o tym, że będzie korzystał z cudzego potencjału. Brakujące informacje na temat tego, kto i w jakim zakresie go udostępni, można zaś uzupełnić.