Przedsiębiorcy, którzy odczuli skutki lockdownu, będą mieli możliwość zaciągnięcia kredytów o obniżonym oprocentowaniu. Taką możliwość daje tarcza antykryzysowa 4.0.
Wszystko to za sprawą dopłat do oprocentowania kredytów bankowych, udzielanych dla zapewnienia płynności finansowej. W praktyce oznacza to, że zgodnie z przepisami Tarczy 4.0 banki będą udzielać przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami COVID-19 kredytów, a do odsetek dopłaci BGK ze środków budżetu państwa.
Media

Główne zasady dotyczące dopłat

Mają one przysługiwać do kredytów obrotowych odnawialnych i nieodnawialnych, zawartych po wejściu w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2020, ale też kredytów obrotowych zaciągniętych wcześniej, jeżeli umowy te zostaną dostosowane do warunków określonych w ustawie.

Komu będzie przysługiwać dopłata?

Przewidziano ją dla przedsiębiorców niezależnie od wielkości firmy (choć ten czynnik będzie wpływać na wysokość przyznanego wsparcia), którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej w związku z koronawirusem. Przedsiębiorca musi jednak dodatkowo spełniać także inne warunki:

• Nie może to być podmiot, który już w 2019 roku był w „trudnej sytuacji” w rozumieniu przepisów europejskich, na skutek dokładnie wskazanych w tych przepisach działań
• musi wykonywać działalność na terenie Polski lub zawiesić ją po 1 lutego 2020 roku
• nie może mieć zaciągniętych innych kredytów
• utracił płynność finansową (jest niezdolny do zapłaty w terminie wymagalnych zobowiązań) lub jest nią zagrożony na skutek epidemii koronawirusa.
Dokąd po finansowanie

Kredytów będą udzielały banki, które zawrą umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Ich listę BGK opublikuje na swojej stronie internetowej.
Środki na dopłaty mają być wypłacane przez BGK bezpośrednio do banku, z którym przedsiębiorca zawarł umowę o kredyt, z specjalnego funduszu zwanego Funduszem Dopłat do Oprocentowania. Sposób finansowania funduszu jest rozbudowany, gdyż składać się na niego mają nie tylko wpłaty z budżetu państwa, ale też wpływy z banków korzystających z finansowania dla przedsiębiorców.

Odpowiedni wniosek trzeba będzie złożyć do banku, w którym chce się uzyskać kredyt obrotowy z dopłatami. Procedura ma być podobna jak w przypadku zwykłego kredytu, ale dodatkowo wymagane będą oświadczenia o spełnieniu warunków na dopłaty.

Jaka może być wielkość dofinansowania?

Dopłaty przysługują do odsetek od kredytu w wielkości 2 lub 1 punktu procentowego. Dla MŚP mają to być 2 punkty, a 1 punkt dla pozostałych przedsiębiorców. Wartość dofinansowania dla 1 przedsiębiorcy nie może przekraczać określonych limitów. Ma to być 100 tys. euro brutto w przypadku pomocy udzielonej w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, 120 tys. euro brutto – w sektorze rybołówstwa i akwakultury, i nawet 800 tys. euro brutto w pozostałych przypadkach. Istotne jest, że środki na dofinansowanie nie mają być niewyczerpane, tylko zależne od środków na to przeznaczonych.

BGK ma informować co miesiąc do końca 2020 roku o wielkości przyznanego dofinansowania i wielkości pozostałych środków. Może zatem zdarzyć się, że środki z funduszu zostaną rozdysponowane szybko np. krótko po wejściu w życia ustawy.

Tomasz Płachtej z Kancelarii Płachtej i Wspólnicy