Od piątku NBP udostępni bankom kredyt wekslowy, który ma umożliwić refinansowanie kredytów udzielonych przedsiębiorstwom sektora niefinansowego. Celem tych działań jest utrzymanie płynności firm.

Jak podał NBP na swojej stronie internetowej, w obecnych uwarunkowaniach kluczowe jest utrzymanie płynności przedsiębiorstw i ich zdolności do bieżących rozliczeń z innymi podmiotami. Wymaga to utrzymania dostępu przedsiębiorstw do kredytu obrotowego, a rolę tę ma spełnić m.in. kredyt wekslowy, który umożliwi bankom refinansowanie kredytów udzielonych przedsiębiorstwom sektora niefinansowego.

Bank wyjaśnia, że istotą kredytu wekslowego jest przyjmowanie od banków przez NBP do dyskonta weksli wystawianych przez przedsiębiorstwa w związku z otrzymanym przez nie z banku kredytem obrotowym. Przedsiębiorstwo będzie wystawiać weksel na bank jako zabezpieczenie otrzymanego z banku kredytu, a bank następnie będzie mógł dyskontować ten weksel w NBP, pozyskując w ten sposób refinansowanie.

Reklama

W ocenie NBP, krajowe banki są dobrze skapitalizowane i płynne, zostały również wsparte płynnościowo działaniami NBP (obniżenie rezerwy obowiązkowej, operacje repo oraz skup obligacji Skarbu Państwa). Jednak w warunkach bardzo wysokiej niepewności, udostępnienie dodatkowego źródła finansowania może być czynnikiem wspierającym podaż kredytu dla firm.

Według informacji na stronie banku centralnego, podstawowym kryterium dostępu do kredytu wekslowego będzie posiadanie przez bank rachunku bieżącego w NBP. Bank będzie też musiał spełniać minimalne wymogi w zakresie adekwatności kapitałowej i płynności wyznaczone przez nadzór finansowy oraz nie znajdować się w reżimie planu naprawy. W przypadku oddziałów instytucji kredytowej warunkiem będzie posiadanie gwarancji banku krajowego.

Reklama

Limit wartości kredytu wekslowego dla banków spełniających kryteria będzie wyznaczany indywidualnie jako iloczyn wartości jego rezerwy obowiązkowej (obliczonej według stopy obniżonej decyzją RPP z dnia 17 marca br.) oraz parametru wyliczanego dla każdego banku na podstawie jego wskaźników finansowych.

Jak podał bank, oprocentowanie kredytu wekslowego bazuje na stopie dyskontowej weksli. Kredyt może być udzielony maksymalnie na jeden rok.

W informacji na stronie NBP opisano również proces udzielenia kredytu wekslowego, który składa się z następujących głównych etapów. Pierwszy to podpisanie umowy ramowej o udzielenie przez NBP kredytu wekslowego między NBP a bankiem. Następnie, podpisanie przez bank umowy kredytowej z przedsiębiorcą, której zabezpieczeniem jest m.in. weksel własny wraz z ewentualnym udzieleniem bankowi przez podmiot trzeci gwarancji spłaty kredytu przez przedsiębiorcę. Kolejny krok to przyjęcie weksli do dyskonta przez odpowiedni oddział okręgowy NBP, a następnie rozpatrzenie sprawy przez Komitet wekslowy pod względem kontroli formalnej. Wówczas następuje uruchomienie transzy kredytu wekslowego w kwocie pomniejszonej o odsetki dyskontowe. Kolejne etapy to spłata przez bank transzy kredytu wekslowego i zwrot weksla bankowi.

NBP nie podał, jak długo kredyt wekslowy w tej formie będzie dostępny. Poinformowano, że sytuacja na rynku kredytów dla przedsiębiorstw oraz popyt na kredyt wekslowy będzie analizowana i na tej podstawie bank podejmie decyzje dotyczące okresu obowiązywania i wartości oferowanego kredytu wekslowego.