Dalsze usprawnienia procesu inwestycyjnego w czasie stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 – to cel nowelizacji specustawy zwanej tarczą antykryzysową, którą wczoraj zajmował się Sejm. Zmiany wprowadzone dzięki dodaniu art. 31zy1 sprowadzają się przede wszystkim do zawieszenia stosowania art. 55 ust. 1 pkt. 1 i 3 prawa budowlanego (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.).
Wskazany przepis upraszcza procedurę dopuszczenia do użytkowania większych obiektów, np. zabudowy wielorodzinnej oraz budynków użyteczności publicznej. Pozwala na zastąpienie na czas epidemii pozwoleń na użytkowanie zawiadomieniem organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy. Użytkowanie obiektu budowlanego będzie możliwe, jeżeli organ nadzoru budowlanego po zakończeniu budów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu.
W części rozwiąże to problem przeprowadzenia kontroli i wydawania pozwoleń na użytkowanie przez inspekcję nadzoru budowlanego, co było utrudnione w pierwszych dniach trwania epidemii przy ograniczonej działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej.
Zmiany pozytywnie odbiera branża deweloperska. Krytycznie ocenia natomiast zawieszenie biegu terminów administracyjnych. Ich przywrócenie jest obecnie jednym z jej głównych postulatów.
– Wstrzymanie biegu terminów administracyjnych rzutuje na ciągłość działalności branży budowlanej. Zatrzymanie procesów budowlanych może mieć negatywne skutki w przyszłości i spowodować opóźnienia w realizacji inwestycji z uwagi na brak uzyskania stosownych dokumentów, a w konsekwencji redukcję zatrudnienia – mówi Konrad Płochocki, dyrektor generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich.
Kolejna wersja tarczy antykryzysowej wprowadza również zmiany w procedurze budowlanej dla przenośnych wolnostojących masztów antenowych. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, intencją jest skrócenie budowlanej procedury administracyjnej, w przypadku gdy inwestorem będzie m.in. przedsiębiorca telekomunikacyjny, jednostka organizacyjna podległa ministrowi obrony narodowej czy ministrowi właściwemu ds. administracji publicznej lub jednostka organizacyjna którejś ze służb specjalnych. Zmiana ta ma umożliwić uruchamianie masztów niezwłocznie w przypadku wystąpienia sytuacji szczególnego zagrożenia.
Przedsiębiorca telekomunikacyjny będzie mógł przystąpić do wykonywania robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie przenośnych wolnostojących masztów antenowych w terminie jednego dnia roboczego następującego po dniu doręczenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej stosownego zgłoszenia. Organ będzie miał dwa tygodnie na ewentualne wniesienie sprzeciwu.
Ustawa wprowadza również definicję przenośnego wolnostojącego masztu antenowego. Należy przez to rozumieć wszelkie konstrukcje metalowe bądź kompozytowe, samodzielne bądź w połączeniu z przyczepą, rusztem, kontenerem technicznym lub szafami telekomunikacyjnymi, posadowione na gruncie wraz z instalacją radiokomunikacyjną i infrastrukturą zasilającą, przeznaczone do wielokrotnego montażu i demontażu bez utraty wartości technicznej.