Uproszczone zasady rozeznania rynku i brak obowiązku aktualizowania wartości zamówienia – takie m.in. zmiany wprowadzają nowe wytyczne dotyczące wydatkowania funduszy europejskich.
Chodzi o wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 opublikowane 9 września 2019 r. w Monitorze Polskim [MiiR/2014-2020/12(4)]. Liberalizują one nieco zasady wydatkowania pochodzących z tych funduszy środków. Nieco łatwiej jest teraz przeprowadzić rozeznanie rynku, czyli procedurę obowiązującą do kwoty 50 tys. zł netto. Wystarczy udokumentowanie dokonania analizy cenników potencjalnych wykonawców – pozyskanych choćby z ich strony internetowych czy też w odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Jeśli jednak okaże się, że ceny te przekraczają 50 tys. zł, to należy zmienić procedurę udzielania zamówienia i przestrzegać bardziej zbiurokratyzowanej zasady konkurencyjności.
Nowością jest to, że zamówienia można udzielić w oparciu o zasadę konkurencyjności także wtedy, gdy jego wartość jest niższa niż 50 tys. zł. Z ważnym zastrzeżeniem: jeśli beneficjent środków unijnych decyduje się na ten krok, to musi w pełni przestrzegać zaostrzonej procedury. W razie jakichkolwiek uchybień nie może tłumaczyć się, że mógł poprzestać jedynie na rozeznaniu rynku i musi liczyć się z korektą finansową.
Pojawiły się też nowe wyłączenia spod zarówno procedury rozeznania rynku, jak i zasady konkurencyjności. Z procedur tych można zrezygnować m.in., jeśli usługi świadczone w zakresie prac badawczo-rozwojowych są prowadzone przez osoby wskazane w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie.
Zmienione wytyczne nie wymagają już także aktualizowania szacunkowej wartości zamówienia. Można poprzestać na wartości określonej w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie. Oczywiście uwzględniając wspomniane zastrzeżenie, że jeśli rozeznanie rynku wskaże na ceny wyższe niż 50 tys. zł, to trzeba sięgnąć po bardziej restrykcyjną procedurę wyłaniania wykonawcy.
Gdy już wykonawca zostanie wybrany, to umowę z nim można zawrzeć w formie elektronicznej. Wymagane jest jednak do tego użycie kwalifikowanego e-podpisu.