Zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych jest wspierane przez państwo szeregiem różnych instrumentów w ramach pomocy publicznej. Jednym z najważniejszych jest comiesięczne dofinansowanie do wypłaconego wynagrodzenia pracownika, który posiada dokument stwierdzający niepełnosprawność.

Jakie wymogi trzeba spełnić, aby uzyskać dofinansowanie do wypłaconej pensji?

Pracodawca starający się o dofinansowanie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w skrócie PFRON) do wypłaconej pensji dla pracownika niepełnosprawnego musi spełnić szereg wymagań.

Chcesz wiedzieć więcej? Posłuchaj podcastu >>>

Pierwszym i podstawowym wymogiem jest zatrudnianie pracownika niepełnosprawnego zgodnie z przepisami prawa pracy. Musi to być zatem umowa o pracę (podstawą zatrudnienia może być także powołanie, wybór lub mianowanie). Nie jest możliwe dofinansowanie wynagrodzenia dla pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia lub umowy umowy o dzieło. Ponadto należy mieć na uwadze, że z systemu dofinansowania wykluczeni są także pracownicy mający ustalone prawo do emerytury, którzy posiadają umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności.

Dodatkowe wymaganie dotyczy pracodawcy, który zatrudnia co najmniej 25 osób w przeliczeniu na pełne etaty. Wówczas dofinansowanie do wynagrodzenia możliwe jest tylko, gdy co najmniej 6 proc. etatów zajmują pracownicy niepełnosprawni.

Drugi wymóg dotyczy pracownika, który musi posiadać aktualny dokument (orzeczenie) stwierdzający niepełnosprawność przez cały okres, w któym pracodawca pobiera tego typu dofinansowanie. Często spotykane są orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lekkim, umiarkowanym lub znacznym; dawniej III, II lub I grupa inwalidzka) albo orzeczenie o całkowitej bądź częściowej niezdolności do pracy. Uznawane są także inne orzeczenia równoważne.