Obowiązująca od marca nowelizacja prawa własności przemysłowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 501) zgodnie z unijnym trendem i postępem technologicznym zniosła wymóg graficznego przedstawiania znaku towarowego, który ma podlegać ochronie.
A to z kolei pociągnęło za sobą konieczność dostosowania przepisów określających zasady prowadzenia rejestrów przez Urząd Patentowy RP. Przesłany wczoraj do konsultacji projekt nowelizacji stosownego rozporządzenia zastępuje funkcjonującą obecnie w rejestrze odbitkę znaku towarowego jego reprodukcją.
Planuje się też nowe rozwiązania przy przedstawieniu znaku, tj. poprzez plik elektroniczny na odpowiednim nośniku, a w przypadku rejestru elektronicznego – ikonę umożliwiającą odtworzenie pliku (sam zgłoszony znak może bowiem przybrać formę dźwięku). Inna ważna zmiana wynika z potrzeby obsługi spraw przez UP w formie elektronicznej. Po nowelizacji wyciąg z rejestru Urząd będzie mógł wydać także elektronicznie.
Reklama
Projekt nie przewiduje vacatio legis jako że przepisy, które wprowadza, są dla przedsiębiorców korzystniejsze niż obecne, nie wymagają więc czasu na przygotowanie.
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach