Do niedawna z przepisów nie wynikało wprost, czy nazwisko przedsiębiorcy może być uznane za odrębną kategorię znaków towarowych. Były wątpliwości co do możliwości jego rejestracji w Urzędzie Patentowym. Co zmieniła nowelizacja prawa własności przemysłowej?
DGP
Nowe przepisy (Dz.U. z 2019 r. poz. 501) określają dwa kryteria, które musi spełnić nazwisko, aby Urząd Patentowy RP mógł je zarejestrować jako znak towarowy. Po pierwsze, musi ono umożliwiać odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od produktów innej firmy. Po drugie, nazwisko musi być możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych. Jednocześnie zniesiono wymóg graficznego przedstawienia znaku towarowego, co w praktyce oznacza, że również nazwisko może być prezentowane w sposób niekonwencjonalny, np. jako hologram czy dźwięk i w tej postaci uzyskać ochronę prawną.
Reklama
Nazwisko będące znakiem towarowym musi spełniać kryterium odróżnialności. Oznacza to, że powinno informować potencjalnego nabywcę o pochodzeniu towaru z określonego przedsiębiorstwa. Musi też posiadać pewne cechy charakterystyczne, które mogą zapamiętać kupujący. Jednak w odniesieniu do nazwisk występujących powszechnie może to sprawiać pewne trudności. Dlatego tak ważna jest w tych przypadkach inwencja i kreatywność samych przedsiębiorców. Dużo łatwiejsze może się okazać uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy w postaci nazwiska, jeśli będzie on dodatkowo uwzględniał indywidualne cechy wyróżniające, np. elementy graficzne czy charakterystyczną czcionkę.
Przedsiębiorca jednak musi pamiętać, żeby jego działania zmierzające do budowania marki nie szkodziły innemu właścicielowi firmy, który wcześniej zarejestrował swoje nazwisko jako znak towarowy, w szczególności jego renomie.
Rejestracja nazwiska służy tworzeniu marki osobistej przedsiębiorcy. Obecne przepisy temu sprzyjają i pozwalają na kreatywność umożliwiającą wyróżnienie się wśród konkurentów na rynku. Należy jednak tę markę budować mądrze. Musi ona kojarzyć się z wysoką jakością towarów lub usług, a nie z ewentualnymi sporami z innymi przedsiębiorcami.