Sąd Najwyższy uchylił wczoraj decyzję Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdzającą nadużywanie pozycji dominującej przez gminę Sucha Beskidzka.
Decyzją z 30 grudnia 2013 r. prezes UOKiK nakazał gminie zapłacić 8700 zł za naruszenie art. 9 ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 369). Za praktykę ograniczającą konkurencję uznał nadużywanie przez Suchą Beskidzką pozycji dominującej na lokalnym rynku hurtowego odbioru i oczyszczania ścieków z sąsiednich gmin (Maków Podhalański i Stryszawa) i narzucanie zawyżonych cen.
Gmina odwołała się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ten jednak oddalił odwołanie. Decyzję tę podtrzymał także sąd Apelacyjny w Warszawie. Sprawa dotarła do Sądu Najwyższego, który uchylił wyrok II instancji i zmienił postanowienie I, uchylając w całości decyzję prezesa UOKiK.
SN odniósł się do podniesionego przez gminę zarzutu upływu terminu, w którym dopuszczalne jest wszczęcie postępowania antymonopolowego. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w chwili rozpoczęcia sprawy wynosił on rok od ustania praktyki niedozwolonej. Postępowanie wszczęto 11 grudnia 2012 r. Większe problemy spowodowało ustalenie momentu zaprzestania stosowania praktyk, gdyż orzecznictwo w tej kwestii jest ubogie. SN podzielił pogląd, że określenie wspólnego momentu dla wszystkich praktyk jest niemożliwe, gdyż ich katalog w ustawie jest otwarty. Judykatura najczęściej wskazuje, że zawarcie umowy jest zaprzestaniem praktyki polegającej na narzucaniu cen. Dyktowanie uciążliwych warunków ma bowiem miejsce w czasie negocjacji. Umowy nie są jedynym sposobem narzucania cen, ale w praktyce najczęstszym. To kryterium przyjął też w rozpatrywanej sprawie SN.
Sąd wskazał, że w samej decyzji UOKiK zaznaczono, iż po zawarciu umów z dwoma sąsiednimi gminami wyczerpał się zasób potencjalnych kontrahentów, a zatem możliwość dalszego narzucania cen zniknęła. Ponieważ między zawarciem umowy a wszczęciem postępowania minął ponad rok, decyzję prezesa UOKiK uchylono na podstawie przepisów o przedawnieniu.

orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego z 16 lipca 2019 r., sygn. akt I NSN 5/19.