Cena w ofercie musi zostać zaprezentowana w sposób zgodny z wymaganiami przedstawionymi w specyfikacji. W przeciwnym razie ofertę należy odrzucić – uznała Krajowa Izba Odwoławcza.
Narodowy Bank Polski zorganizował przetarg na obsługę serwisową swej stałej wystawy Centrum Pieniądza. Chodziło zarówno o takie czynności jak malowanie pomieszczeń, jak i serwisowanie urządzeń multimedialnych czy dbanie o gabloty. Zamawiający w specyfikacji zażądał, żeby w punkcie pierwszym tabeli podać cenę za usługi serwisowe ekspozycji. W punktach od 2 do 200 wyszczególnił zaś konkretne czynności i prosił o podanie ich cen jednostkowych (np. obsługa i serwis interwencyjny projektora). W punkcie 201 należało zaś zsumować pozycje od 2 do 200. W najkorzystniejszej ofercie pozycja 1 była dokładnie taka sama jak 201. Zdaniem konkurencyjnego wykonawcy świadczyło to o niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Pkt 1 obejmował bowiem większy zakres niż pkt 201. W tym ostatnim nie ujęto m.in. odmalowania ścian wystawy czy też usług serwisowych niektórych rodzajów sprzętu. Dlatego też cena w pkt 1 musiała się różnić od tej podanej w pkt 201. Zdaniem odwołującej się firmy, NBP celowo prosił o wskazanie kwot jednostkowych dla wybranych usług, żeby móc odliczyć koszty obsługi urządzeń, które wycofa z eksploatacji.
Zwycięski wykonawca przedstawił wyjaśnienia, w których zapewnił, że wskazane przez niego ceny obejmują cały zakres zamówienia. Nie przekonało to jednak Krajowej Izby Odwoławczej. Podkreśliła ona, że wykonawcy byli zobowiązani podać cenę w sposób wskazany w specyfikacji. To zaś oznacza, że wskazane pozycje kosztorysu muszą się różnić. Nie ma możliwości, żeby usługi nie uwzględnione w pkt 2–200 zostały jednocześnie w jakiś sposób w nie wliczone.
„Z uwagi na odpłatny charakter zamówień publicznych, nieodzownym elementem treści oferty będzie zawsze określenie ceny, za jaką wykonawca zobowiązuje się wykonać zamawiane świadczenie. Jednocześnie sposób prezentacji tej ceny, (…) jeżeli nie jest zgodny z postanowieniami SIWZ, to oferta ta nie może być uznana za zgodną z SIWZ. Zgodnie z wymaganiami zamawiającego w cenie pozycji 1 wykonawca musiał ująć usługi serwisowe ekspozycji, w tym również te z pozycji 2–200. Skoro tego nie uczynił, to oznacza, że złożył ofertę niezgodnie z postanowieniami SIWZ” – podkreślono w uzasadnieniu wyroku.
KIO zwróciła uwagę, że odpowiadając na pytania dotyczące SIWZ, zamawiający jednoznacznie wskazał, że pozycje od 2 do 200 wskazują te elementy, co do których należy podać ceny jednostkowe. Przy pozostałych takich kwot nie należy podawać. Wynika z tego jednoznacznie, że cena z pozycji 1 nie może być równa sumie pozycji od 2 do 200. Wyjaśnienia te stały się integralną częścią specyfikacji i wiązały wszystkich wykonawców.
„Izba wskazuje, że zamawiający na etapie badania i oceny ofert nie może zmieniać postanowień, wymagań określonych w SIWZ, które następnie mają odzwierciedlenie w złożonych przez wykonawców ofertach. Każdy z wykonawców składających ofertę w postępowaniu ma prawo oczekiwać, że te same zasady wynikające z dokumentacji postępowania zostaną zastosowane w stosunku do każdego z nich, a postanowienia SIWZ będą egzekwowane przez zamawiającego” – zauważono w uzasadnieniu wyroku.

orzecznictwo

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 13 czerwca 2019 r., sygn. akt KIO 987/19.