Wszóstym odcinku komentarza do ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (dalej: u.z.s.p.o.f.) kontynuujemy omawianie rozdziału 12 „Zmiany w przepisach”.
Ustanowienie w porządku prawnym rozwiązań umożliwiających płynne funkcjonowanie przedsiębiorstwa osoby fizycznej po jej śmierci wymagało bowiem nie tylko wprowadzenia do systemu prawa nowej, odrębnej ustawy kompleksowo regulującej działalność przedsiębiorstwa w spadku w okresie zarządu sukcesyjnego, lecz także znowelizowania niemal 40 ustaw – z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa pracy oraz prawa podatkowego. Należało uregulować m.in. kwestie podatkowe, związane z ubezpieczeniami społecznymi pracowników, sukcesją rachunków bankowych, a także ustanowić reguły umożliwiające dalsze wykorzystanie zezwoleń i koncesji wydanych zmarłemu przedsiębiorcy.
W dzisiejszym odcinku omawiamy m.in. zmiany, jakie wprowadzono w ustawach:
• z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 63 ze zm.);
• z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.);
• z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 537 ze zm.);
• z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 755 ze zm.);
• z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.);
• z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2142 ze zm.);
• z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.);
• z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2187 ze zm.);
• z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 300 ze zm.);
• z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 43);
• z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 645);
• z 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 2352 ze zm.);
• z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1152 ze zm.);
• z 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2037 ze zm.);
• z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 58 ze zm.);
• z 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 2163 ze zm.);
• z 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 499 ze zm.);
• z 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1183 ze zm.);
• z 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 160);
• z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm.).
Poprzednie części komentarza do ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej ukazały się w tygodniku Firma i Prawo:
cz. 1 – 22 stycznia 2019 r. (DGP nr 15),
cz. 2 – 19 lutego 2019 r. (DGP nr 35),
cz. 3 – 19 marca 2019 r. (DGP nr 55),
cz. 4 – 16 kwietnia 2019 r. (DGP nr 75).
cz. 5 – 21 maja 2019 r. (DGP nr 97).
Kolejna część ukaże się 23 lipca.
Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. k.
TYDZIEŃ Z KOMENTARZAMI – BAZA PUBLIKACJI
W tygodniku Firma i Prawo komentowaliśmy ustawy:
• z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
• z 5 lipca 2001 r. o cenach
• z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
• z 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze
• z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
• z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
• z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
• z 12 grudnia 2012 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów
• z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
• z 14 grudnia 2012 r. o odpadach
• z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
• z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
• z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne
• z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
• z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne
• z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (wyciąg dotyczący rękojmi i gwarancji)
• z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
Przeoczyłeś tygodnik? Znajdziesz go w wydaniach dgp nawww.edgp.gazetaprawna.pl

Art. 72. [Zmiany w ustawie o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników]

W ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2017 r. poz. 869 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 106, 650 i 771) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„W sprawach określonych w art. 5 ust. 1, art. 8b, art. 8c, art. 9 ust. 1 i art. 12 ust. 1c właściwymi naczelnikami urzędów skarbowych są:”;
2) w art. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 1, 1a i 10, oraz zarządca sukcesyjny mają obowiązek aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym przez dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych. W okresie od dnia śmierci przedsiębiorcy do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego albo wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego, a także w okresie od dnia, w którym zarządca sukcesyjny przestał pełnić tę funkcję, do dnia powołania kolejnego zarządcy sukcesyjnego albo wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego obowiązek aktualizowania danych za przedsiębiorstwo w spadku wykonują osoby, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. poz. 1629), dokonujące czynności, o których mowa w art. 13 tej ustawy. Podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego dokonują zgłoszenia aktualizacyjnego wyłącznie w zakresie danych uzupełniających wskazanych w art. 5 ust. 2b pkt 2.”;
3) w art. 12:
a) po ust. 1a dodaje się ust. 1b‒1d w brzmieniu:
„1b. NIP nadany przedsiębiorcy przechodzi na przedsiębiorstwo w spadku i wygasa wraz z wygaśnięciem zarządu sukcesyjnego, a jeżeli zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony – wraz z wygaśnięciem uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego.
1c. W przypadku gdy zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony, przedsiębiorstwo w spadku może do dnia wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego podawać NIP przedsiębiorcy, jeżeli osoba, o której mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, kontynuuje prowadzenie przedsiębiorstwa pod firmą przedsiębiorcy i w terminie wskazanym w art. 12 ust. 10 tej ustawy dokona zgłoszenia do naczelnika urzędu skarbowego o kontynuowaniu prowadzenia tego przedsiębiorstwa.
1d. Jeżeli zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony i nie dokonano zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1c, podawanie NIP lub firmy przedsiębiorcy nie wywołuje skutków podatkowych dla przedsiębiorstwa w spadku.”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku zgonu lub ustania bytu prawnego podatnika nadany NIP wygasa, z wyjątkiem przypadków wymienionych w ust. 1–1b.”.
komentarz
  • Ten sam NIP. Zmiany w ustawie z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 63 ze zm.; dalej: ustawa o zasadach ewidencji) mają na celu zapewnienie przedsiębiorstwu w spadku możliwości posługiwania się tym samym NIP co zmarły przedsiębiorca. Do tej pory numer ten przechodził na następcę prawnego jedynie w wyjątkowych przypadkach i z zasady wygasał w przypadku zgonu przedsiębiorcy.
Należy mieć na uwadze, że prawo do korzystania z NIP zmarłego przedsiębiorcy zostało ograniczone czasowo. Zgodnie z art. 12 ust. 1b ustawy o zasadach ewidencji numer NIP przejdzie na przedsiębiorstwo w spadku i wygaśnie w przypadkach uznawanych na potrzeby podatkowe za równoznaczne z likwidacją działalności gospodarczej, tj. z dniem wygaśnięcia:
‒ zarządu sukcesyjnego (z zasady po upływie dwóch lat, ewentualnie pięciu lat) lub
‒ uprawnienia do powołania zarządu sukcesyjnego, jeśli ten nie zostanie powołany w ciągu dwóch miesięcy od śmierci spadkodawcy.
Wynika z tego jednak, że korzystanie z NIP spadkodawcy jest możliwe bez względu na to, czy spadkobiercy mają faktyczny zamiar kontynuowania działalności spadkodawcy przez dłuższy okres, czy jedynie zamierzają zakończyć sprawy w toku, ewentualnie rozdysponować majątek spadkodawcy i zamknąć (zlikwidować) działalność spadkodawcy. W każdym z tych przypadków niezbędne będzie podjęcie określonych działań przed upływem dwóch miesięcy od śmierci spadkodawcy.