Wsiódmym odcinku komentarza do ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (dalej: u.z.s.p.o.f.) kontynuujemy omawianie rozdziału 12 „Zmiany w przepisach”. Ustanowienie w porządku prawnym nowych instytucji i podmiotów, w tym przedsiębiorstwa w spadku czy zarządcy sukcesyjnego, wymagało bowiem wprowadzenia zmian w innych aktach prawnych (łącznie w ok. 40).
Wśród najbardziej istotnych są zmiany w ustawie z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.). Przede wszystkim ustawodawca wydłużył okres, w którym można ogłosić upadłość zmarłego przedsiębiorcy. Do tej pory można było to zrobić w ciągu roku od dnia śmierci, a po zmianach – aż do dnia wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego. Ponadto – co istotne – zarządca sukcesyjny został zaliczony do kategorii podmiotów odpowiadających za szkodę wywołaną niezłożeniem bądź nieterminowym złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości. Odpowiednio zmodyfikowano przy tym definicję niewypłacalności, dostosowując ją do specyfiki przedsiębiorstwa w spadku. Te regulacje niewątpliwie niosą ze sobą ryzyko dla zainteresowanych objęciem funkcji zarządców sukcesyjnych – z czego nie każdy z nich zdaje sobie sprawę.
Ponadto obszerną grupę przepisów, które zostały zmienione w związku z ustawą regulującą zasady przeprowadzania sukcesji, stanowią regulacje podatkowe. W bieżącym odcinku opisujemy m.in. zmiany w ustawach: z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.), z 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 31), z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 864 ze zm.). Ponadto ustawodawca dał możliwość kontynuacji pracowniczych programów emerytalnych – w tym celu wprowadzono zmiany w ustawie z 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 850).
Aby działalność przedsiębiorstwa w spadku mogła być płynnie kontynuowana, konieczne było również dokonanie zmian w wielu aktach prawnych, w których przesądzono, że śmierć przedsiębiorcy nie prowadzi do wykreślenia podmiotu z rejestru lub do utraty koncesji. W tym odcinku opisujemy zmiany, które wprowadzono m.in. w ustawach:
• z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 710),
• z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 265 ze zm.),
• z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1954 ze zm.),
• z 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1344 ze zm.),
• z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 993),
• z 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 268),
• z 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 262),
• z 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2386 ze zm.).©℗
Poprzednie części komentarza do ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej ukazały się w tygodniku Firma i Prawo:
cz. 1 – 22 stycznia 2019 r. (DGP nr 15),
cz. 2 – 19 lutego 2019 r. (DGP nr 35),
cz. 3 – 19 marca 2019 r. (DGP nr 55),
cz. 4 – 16 kwietnia 2019 r. (DGP nr 75).
cz. 5 – 21 maja 2019 r. (DGP nr 97),
cz. 6 – 18 czerwca 2019 r. (DGP nr 117).
Kolejna część ukaże się 20 sierpnia.
TYDZIEŃ Z KOMENTARZAMI – BAZA PUBLIKACJI
W tygodniku Firma i Prawo komentowaliśmy ustawy:
• z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
• z 5 lipca 2001 r. o cenach
• z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
• z 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze
• z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
• z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
• z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
• z 12 grudnia 2012 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów
• z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
• z 14 grudnia 2012 r. o odpadach
• z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
• z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
• z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne
• z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
• z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne
• z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (wyciąg dotyczący rękojmi i gwarancji)
• z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
Przeoczyłeś tygodnik? Znajdziesz go w wydaniach dgp nawww.edgp.gazeta prawna.pl

TO TYLKO FRAGMENT TEKSTU. PEŁNĄ TREŚĆ PRZECZYTASZ W DZISIEJSZYM WYDANIU TGP >>>>>