OECD podwyższyła prognozę wzrostu PKB w Polsce w 2019 r. do 4,2 proc. z 4,0 proc., a w 2020 r. do 3,5 proc. z 3,3 proc. - wynika z majowej edycji raportu "Economic Outlook". Ekonomiści OECD podtrzymali, że CPI i bazowy CPI w 2020 r. wzrośnie w okolice 3 proc. OECD rekomenduje zacieśnienie polityki fiskalnej w Polsce.

"Wzrost gospodarczy spowolni, ale utrzyma się na solidnym poziomie 4,2 proc. w 2019 r. i 3,5 proc. w 2020 r., co po części wynikać będzie z szerzej zakrojonego spowolnienia w gospodarce europejskiej. Spadek tempa wzrostu światowego handlu będzie ciążyć eksportowi. Jednocześnie, wzrost transferów socjalnych oraz obniżki podatków wzmocnią konsumpcję prywatną. Przyspieszające płace podbiją inflację" - napisano w raporcie.

Negatywnym czynnikiem ryzyka dla polskiej gospodarki jest według OECD spadek napływu imigrantów. Kluczowym z kolei pozytywnym czynnikiem jest przyspieszenie wzrostu konsumpcji prywatnej, z uwagi na możliwy wzrost presji płacowej.

Zdaniem OECD inflacja w Polsce, w tym bazowa, w 2020 r. wzrośnie w okolice 3 proc. (szczegóły w tabeli na końcu depeszy), a RPP już w połowie 2019 r. rozpocznie cykl podwyżek stóp procentowych.

Reklama

"Polityka monetarna była do tej pory we właściwy sposób akomodacyjna, biorąc pod uwagę niską presję inflacyjną. Prognozuje się jednak, że wzrost płac będzie dalej przyspieszać, co odzwierciedlać będzie ograniczenia po stronie zdolności produkcyjnych i podwyżki płac w sektorze publicznym. Zakłada się, że bank centralny rozpocznie cykl zacieśniania latem 2019 r., by przeciwdziałać rosnącej presji inflacyjnej" - ocenia OECD.

Reklama

"Silny napływ imigracji od sąsiadów z Europy Wschodniej pomaga zmniejszyć niedobory pracowników, natomiast wdrożenie całościowego systemu monitoringu i integracji pomogłoby Polsce przyciągnąć i zatrzymać wykwalifikowanych imigrantów" - dodano.

OECD rekomenduje zacieśnienie polityki fiskalnej w Polsce, prognozując deficyt sektora finansów publicznych w 2019 r. na poziomie 1,4 proc. PKB (0,6 pkt. proc. wyżej niż poprzednio), a w 2020 r. 1,0 proc. (+0,1 pkt. proc.).

"Polityka fiskalna staje się mocno ekspansywna, po wprowadzeniu stymulacyjnego pakietu fiskalnego (...) Deficyt budżetowy rośnie, pomimo silnego wzrostu gospodarczego. Zacieśnienie polityki fiskalnej w takiej sytuacji byłoby pożądane, by przeciwdziałać wyzwaniom demograficznym i wzmocnić pozycję fiskalną na wypadek spowolnienia" - napisano.

"Właściwym posunięciem byłoby zacieśnienie polityki fiskalnej. Zniesienie niektórych obniżonych stawek VAT, które nie są korzystne dla niżej uposażonych gospodarstw domowych, a także zniesienie preferencyjnego opodatkowania samozatrudnionych zwiększyłoby przychody (budżetowe - PAP). W poczynieniu oszczędności budżetowych pomogłoby również przeprowadzenie szeroko zakrojonego przeglądu wydatków oraz subsydiów dla energetyki" - dodano.

Organizacja rekomenduje ponadto zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, a także jego indeksację do oczekiwanej długości życia.

Poniżej tabela z prognozami OECD z maja 2019 r., z porównaniem do prognoz z listopada 2018 r.:

Prognozy z: V '19 | XI '18
2019 2020 | 2019 2020
wzrost PKB 4,2 3,5 | 4 3,3
konsumpcja prywatna 4,7 4,2 | 4,2 3,7
spożycie publiczne 5,3 4,8 | 4,2 4,1
inwestycje 5,8 5,6 | 6,9 5,8
popyt krajowy 4,9 4,5 | 4,5 4,1
eksport 6,3 4,9 | 7,2 5,7
import 6,9 6,8 | 8,4 7,3
|
bezrobocie 3,5 3,3 | 3,2 3
CPI 1,9 3,0 | 2,7 2,9
CPI bazowy (bez żywności i energii) 1,7 2,9 | 2,1 2,9
saldo C/A (w proc. PKB) -1,2 -1,6 | -0,9 -1,1
|
Saldo sektora general government (proc. PKB) -1,4 -1,0 | -0,8 -0,9
Dług sektora general government (w proc. PKB) 47,9 46,6 | 47,6 46,2