Od 1 marca 2019 r. weszły w życie istotne dla przedsiębiorców zmiany w kodeksie spó-łek handlowych, wprowadzone przez ustawę z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców (Dz.U. poz. 2244). Nowelizacja ta określana była mianem „pakietu MSP”.

Była to bowiem kolejna, solidna porcja przygotowanych przez resort przedsiębiorczości i technologii przepisów (po pakiecie 100 zmian dla firm oraz Konstytucji biznesu), które mają ułatwić prowadzenie biznesu polskim przedsiębiorcom. Tym razem uznano, że konieczne jest usunięcie wątpliwości interpretacyjnych narosłych wokół wybranych przepisów k.s.h., jak również uproszczenie niektórych procedur. Ustawodawca uznał, że kodeks spółek handlowych, który odgrywa niezwykle istotną rolę w obrocie gospodarczym, powinien nie tylko nadążać za praktykami gospodarczymi, lecz także być możliwie jednoznaczny oraz zrozumiały. Spory na gruncie jego przepisów prowadzą zaś do dysfunkcji mechanizmów rynkowych.