Od 1 marca 2019 r. weszły w życie istotne dla przedsiębiorców zmiany w kodeksie spó-łek handlowych, wprowadzone przez ustawę z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców (Dz.U. poz. 2244). Nowelizacja ta określana była mianem „pakietu MSP”.

Była to bowiem kolejna, solidna porcja przygotowanych przez resort przedsiębiorczości i technologii przepisów (po pakiecie 100 zmian dla firm oraz Konstytucji biznesu), które mają ułatwić prowadzenie biznesu polskim przedsiębiorcom. Tym razem uznano, że konieczne jest usunięcie wątpliwości interpretacyjnych narosłych wokół wybranych przepisów k.s.h., jak również uproszczenie niektórych procedur. Ustawodawca uznał, że kodeks spółek handlowych, który odgrywa niezwykle istotną rolę w obrocie gospodarczym, powinien nie tylko nadążać za praktykami gospodarczymi, lecz także być możliwie jednoznaczny oraz zrozumiały. Spory na gruncie jego przepisów prowadzą zaś do dysfunkcji mechanizmów rynkowych.
Zmian jest wiele. Bez wątpienia ich liczba sprawia, że nowelizację można nazwać małą rewolucją. Dotyczą przede wszystkim spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednakże niektóre spośród nich odnoszą się do innych spółek prawa handlowego: partnerskiej, komandytowo-akcyjnej oraz akcyjnej. Przedstawiamy wybrane regulacje. Przy okazji zamieszczamy wzory dokumentów, które pomogą nowe przepisy zastosować w praktyce.

Zmiana 1

zasady wypłaty dywidendy uregulowane

• Zmiany zaproponowane przez ustawodawcę mają usunąć dostrzeżone problemy w określaniu dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty. Jak zauważono w uzasadnieniu do projektu noweli k.s.h., do tej pory brak było regulacji ustawowej na wypadek, gdyby ani wspólnicy, ani zarząd nie podjęli decyzji o faktycznej wypłacie zatwierdzonej dywidendy. Przepis w dotychczasowym brzmieniu dawał kompetencję zarządowi do określenia dnia wypłaty bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych, a to otwierało możliwość działań wbrew interesom wspólników mniejszościowych (w sytuacji, w której podjęta została uchwała w przedmiocie wypłaty dywidendy, ale bez określenia terminu). Zmieniony art. 193 par. 3 przesądza, że „jeżeli uchwała zgromadzenia wspólników nie określa dnia dywidendy, dniem dywidendy jest dzień powzięcia uchwały o podziale zysku”. Z kolei w zmienionym par. 4 doprecyzowano, że „dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale wspólników. Jeżeli zgromadzenie wspólników nie określi terminu wypłaty dywidendy, jej wypłata powinna nastąpić niezwłocznie po dniu dywidendy”.
• Wprowadzone zmiany w efekcie czynią zbędnym wyznaczanie dnia dywidendy, w przypadku bowiem nieokreślenia go w uchwale wspólników zastosowanie znajdować będzie wprowadzona reguła kodeksowa. Ponadto od 1 marca 2019 r. zarząd nie ma już kompetencji do swobodnego określenia terminu wypłaty dywidend wspólnikom. Te bowiem, w przypadku braku uchwały w tym zakresie, mają być wypłacane niezwłocznie po dniu dywidendy.

TO TYLKO FRAGMENT TEKSTU. CAŁY ARTYKUŁ PRZECZYTASZ W EDGP >>>>