Administracja publiczna coraz częściej decyduje się na polubowne załatwianie sporów. Pomaga jej w tym nowy przepis, jasno określający, kiedy jest to dopuszczalne.
Co najmniej dwu-, a prawdopodobnie trzykrotnie wzrośnie rok do roku liczba ugód zawieranych przez jednostki Skarbu Państwa. Trudno to jeszcze dokładnie podliczyć, ale na pewno ugodą zakończyło się już ponad 100 spraw prowadzonych przez Prokuratorię Generalną RP oraz kilkadziesiąt kolejnych, w których wspierała ona polubowne zakończenie sporu. To skokowy wzrost, bo dotąd ugodą kończyło się po 50 sporów rocznie.
Choć statystyki nie wskazują wprost przyczyn tego wzrostu, to bez wątpienia należy go wiązać z obowiązującą od początku czerwca 2017 r. nowelizacją ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), a konkretnie jej art. 54a. Przepis ten jednoznacznie wskazał urzędnikom państwowym, że zawarcie ugody jest jedną z opcji, które należy brać pod uwagę w sporze z przedsiębiorcami (patrz: ramka).