Uzyskałem nakaz zapłaty wydany w stosunku do kontrahenta, który obecnie ma zawieszoną działalność gospodarczą. Sąd uchylił jednak postanowienie w sprawie nadania klauzuli wykonalności temu nakazowi. Rozstrzygnięcie to było spowodowane tym, że przywrócono przedsiębiorcy termin do wniesienia sprzeciwu.
Sąd uznał, że korespondencja sądowa powinna być doręczana pozwanemu na adres wskazany przez niego w sprzeciwie od nakazu zapłaty, a nie na adres podany przez niego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Czy rzeczywiście korespondencja ta powinna być wysyłana na adres wskazany w sprzeciwie?
Nie, przedsiębiorcom wpisanym do CEIDG pisma procesowe doręcza się na adres ujawniony w tym rejestrze. Bez znaczenia jest to, że pozwany w tym czasie przebywa gdzie indziej lub że jego działalność gospodarcza była zawieszona. Artykuł 133 par. 2a kodeksu postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.) mówi jednoznacznie, że pisma procesowe przedsiębiorcom wpisanym do CEIDG doręcza się na adres udostępniany w tym rejestrze.
Wskazać przy tym należy, że w ocenie Sądu Okręgowego w Toruniu, wyrażonej w postanowieniu z 6 września 2018 r. (sygn. akt VI Gz 162/18), osoba, która zawiesiła działalność gospodarczą, w dalszym ciągu ma status przedsiębiorcy. Sąd ten podkreślił, że ani nieobowiązująca już ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, ani nowa ustawa ‒ Prawo przedsiębiorców nie czyni wobec niego wyjątku od zasady doręczeń w postępowaniu cywilnym, uregulowanej w art. 133 par. 2a k.p.c. Należy zatem pamiętać, że również w sytuacji zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca powinien zadbać, by w CEIDG podany był jego aktualny adres, pod którym przebywa i odbiera skierowaną do niego korespondencję.
Podstawa prawna
Art. 133 par. 2a ustawy z 17 listopada 1964 r. ‒ Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1360 ze zm.).