Uzyskałem nakaz zapłaty wydany w stosunku do kontrahenta, który obecnie ma zawieszoną działalność gospodarczą. Sąd uchylił jednak postanowienie w sprawie nadania klauzuli wykonalności temu nakazowi. Rozstrzygnięcie to było spowodowane tym, że przywrócono przedsiębiorcy termin do wniesienia sprzeciwu.
Sąd uznał, że korespondencja sądowa powinna być doręczana pozwanemu na adres wskazany przez niego w sprzeciwie od nakazu zapłaty, a nie na adres podany przez niego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Czy rzeczywiście korespondencja ta powinna być wysyłana na adres wskazany w sprzeciwie?
Nie, przedsiębiorcom wpisanym do CEIDG pisma procesowe doręcza się na adres ujawniony w tym rejestrze. Bez znaczenia jest to, że pozwany w tym czasie przebywa gdzie indziej lub że jego działalność gospodarcza była zawieszona. Artykuł 133 par. 2a kodeksu postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.) mówi jednoznacznie, że pisma procesowe przedsiębiorcom wpisanym do CEIDG doręcza się na adres udostępniany w tym rejestrze.