Sąd uznał, że korespondencja sądowa powinna być doręczana pozwanemu na adres wskazany przez niego w sprzeciwie od nakazu zapłaty, a nie na adres podany przez niego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Czy rzeczywiście korespondencja ta powinna być wysyłana na adres wskazany w sprzeciwie?

Nie, przedsiębiorcom wpisanym do CEIDG pisma procesowe doręcza się na adres ujawniony w tym rejestrze. Bez znaczenia jest to, że pozwany w tym czasie przebywa gdzie indziej lub że jego działalność gospodarcza była zawieszona. Artykuł 133 par. 2a kodeksu postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.) mówi jednoznacznie, że pisma procesowe przedsiębiorcom wpisanym do CEIDG doręcza się na adres udostępniany w tym rejestrze.

Wskazać przy tym należy, że w ocenie Sądu Okręgowego w Toruniu, wyrażonej w postanowieniu z 6 września 2018 r. (sygn. akt VI Gz 162/18), osoba, która zawiesiła działalność gospodarczą, w dalszym ciągu ma status przedsiębiorcy. Sąd ten podkreślił, że ani nieobowiązująca już ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, ani nowa ustawa ‒ Prawo przedsiębiorców nie czyni wobec niego wyjątku od zasady doręczeń w postępowaniu cywilnym, uregulowanej w art. 133 par. 2a k.p.c. Należy zatem pamiętać, że również w sytuacji zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca powinien zadbać, by w CEIDG podany był jego aktualny adres, pod którym przebywa i odbiera skierowaną do niego korespondencję. 

Podstawa prawna

Art. 133 par. 2a ustawy z 17 listopada 1964 r. ‒ Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1360 ze zm.).