Obowiązek prowadzenia książki kontroli spoczywa na każdym przedsiębiorcy. Ten ustawowy wymóg zapisany jest obecnie w art. 57 ust. 1 ustawy – Prawo przedsiębiorców.

Wcześniej na wszelki wypadek

Zgodnie z tą regulacją każdy przedsiębiorca ma prowadzić oraz przechowywać w swojej siedzibie nie tylko książkę kontroli, lecz także upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wydane pracownikom organu kontrolującego, jak również protokoły kontroli. Oznacza to, że trzeba posiadać taką książkę także w tych przypadkach, gdy w firmie dotychczas nie była prowadzona jakakolwiek kontrola.

W jakiej formie

Ustawodawca zezwala na prowadzenie książki kontroli zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej. Wybór formy, w jakiej przedsiębiorca będzie prowadził ją w swojej firmie, zależny jest wyłącznie od jego woli. Wybór formy wiąże się także ze sposobem jej udostępniania kontrolującym oraz dokonywaniem w niej wpisów. I tak w przypadku książki kontroli prowadzonej w formie papierowej:
  • książkę kontroli należy okazać kontrolującym,
  • wpisów w książce kontroli dokonuje kontrolujący.
Jeżeli natomiast przedsiębiorca zdecydował się na prowadzenie w twojej firmie książki kontroli w formie elektronicznej, to w takim przypadku:
  • okazanie książki następuje przez zapewnienie dostępu przy użyciu urządzenia pozwalającego na zapoznanie się z jej treścią albo wykonanie wydruków z systemu informatycznego, w którym prowadzona jest książka kontroli, poświadczonych przez przedsiębiorcę za zgodność z wpisem w książce kontroli,
  • wpisów w książce kontroli przedsiębiorca dokonuje samodzielnie,
  • dodatkowo dane zawarte w książce kontroli prowadzonej w postaci elektronicznej muszą znajdować potwierdzenie w dokumentach.
Książka kontroli powinna zawierać odpowiednie wpisy. [ramka] W przypadkach, w których kontrola nie była dotychczas prowadzona, przedsiębiorca powinien dysponować dokumentem papierowym bądź elektronicznym zawierającym odpowiednie rubryki (kolumny bądź wiersze) pozwalające na wpisanie w nich wszystkich niezbędnych informacji.
Jakie informacje wpisywać
Książka kontroli powinna zawierać rubryki pozwalające na wpisanie:
• oznaczenia organu kontroli, który prowadził kontrolę,
• oznaczenia upoważnienia do kontroli wydanego przez organ kontrolny swoim pracownikom – upoważnienia te natomiast stanowią załącznik do książki kontroli,
• zakresu przedmiotowego przeprowadzonej kontroli,
• daty podjęcia i zakończenia poszczególnych kontroli.
Ze względu na to, że ustawodawca nie przewidział żadnego urzędowego wzoru, można samodzielnie określić sposób prowadzenia książki kontroli w danej firmie. Trzeba jedynie zapewnić, aby znalazły się w niej wszystkie z wymaganych przez ustawę elementów.

Udostępnienie

Książka kontroli podlega udostępnieniu kontrolującym. Co ważne, powinno to nastąpić niezwłocznie po wszczęciu kontroli. Ustawa przewiduje w tym zakresie jeden wyjątek. Jeżeli okazanie książki kontroli jest niemożliwe ze względu na udostępnienie jej innemu organowi kontroli w tym samym czasie. W takim przypadku przedsiębiorca ma obowiązek okazania książki w siedzibie organu kontroli, który wcześniej nie miał do niej dostępu, w terminie trzech dni roboczych od dnia zwrotu książki przez inny organ kontroli.
Podstawa prawna
Art. 57 ust. 1 ustawy z 6 marca 2018 r. ‒ Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646).