Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium, która weszła z życie 16 lutego, nakłada na przedsiębiorców, posiadających w swoich ofertach opalające maszyny wiele ograniczeń. Ich złamanie grozi wysokimi finansowymi sankcjami.

Najważniejszym skutkiem wejścia w życie omawianej ustawy jest zakaz udostępniania solariów osobom poniżej 18 roku życia. Przepis ma zmniejszyć liczbę zachorowań na raka skóry. To jedno z działań prewencyjnych podejmowanych przez państwo.

Kolejnymi są zadania nałożone przez ustawodawcę na organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego, należą do nich:
- upowszechnianie wiedzy na temat szkodliwości korzystania z solarium, w szczególności wśród dzieci i młodzieży
- minimalizowanie negatywnych następstw korzystania z solarium
- leczenie osób uzależnionych od solarium
- profilaktykę nowotworów skóry, w szczególności czerniaka złośliwego.Największą rewolucją są szczególne warunki świadczenia usług w zakresie udostępniania solarium. Nieregulowana do tej pory kwestia, utrudni prowadzenie tego typu biznesu, tym bardziej że niezastosowanie się do któregoś z nakazów może zakończyć się nałożeniem kary w wysokości od 1000 zł do 50 000 zł. Podczas ustalania kwoty uwzględniane będą: rodzaj i okoliczności naruszenia oraz jego potencjalny wpływ na zagrożenie dla zdrowia publicznego.

Kogo dotyczą nowe obowiązki

Ujęte w ustawie przepisy nakładają obowiązki na podmiot świadczący usługi w zakresie udostępniania solarium. Podlegają im zarówno osoby fizyczne, osoby prawne a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które świadczą usługi w zakresie udostępniania solarium, niezależnie od formy prawnej, w jakiej prowadzi tę działalność, oraz zasad, na jakich udostępnia solarium.

! Zapisy ustawy nie dotyczą podmiotów, posiadających urządzenia wyposażone w lampy UV, wykorzystywane przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Nakazy i zakazy nałożone na przedsiębiorców

1. Zakaz udostępniania solarium nieletnim

Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą korzystać z usług solariów. Podmiotami odpowiedzialnymi za przestrzeganie tego zakazu są osoby udostępniające solaria. Spoczywa na nich obowiązek wylegitymowania klienta, którego wiek budzi wątpliwości. Dopiero po potwierdzeniu daty urodzenia stosownym dokumentem, można wykonać usługę. Jeżeli klient nie będzie w stanie przedstawić dokumentu, potwierdzającego wiek, osoba udostępniająca solarium powinna odmówić udostępnienia solarium.

2. Obowiązek poinformowania o zakazie korzystania z solarium osobom poniżej 18. roku życia oraz ryzyku związanym z usługą

Przedsiębiorca musi zamieścić w widocznym miejscu, na wysokości umożliwiającej swobodne odczytanie oświadczenie poniższej treści: "Zakaz udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły 18. roku życia (art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium)".

W rozporządzeniu w sprawie umieszczania informacji o zakazie udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły 18. roku życia oraz treści informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium, Minister Zdrowia podaje następujące wymagania:
- format co najmniej A4
- wielkie litery oraz czcionka Times New Roman o rozmiarze co najmniej 32 pkt, z wyjątkiem informacji zawartej w nawiasie, która powinna mieć rozmiar co najmniej 22 pkt.

3. Zakaz reklamowania i promowania usług w zakresie udostępniania solarium

Za promocję w świetle ustawy uważane są:
- publiczne rozdawanie rekwizytów związanych z usługami w zakresie udostępniania solarium
- oferowanie konsumentom tych usług po cenie niższej od normalnie stosowanej
- organizowanie premiowanej sprzedaży usług w zakresie udostępniania solarium lub konkursów opartych na ich zakupie
- innych form publicznego zachęcania do korzystania z solarium, bez względu na formę dotarcia do adresata.
Reklamą jest rozpowszechnianie informacji o usługach w zakresie udostępniania solarium lub symboli graficznych z nimi związanych, służące popularyzowaniu korzystania z solarium, z wyłączeniem informacji używanych do celów handlowych pomiędzy podmiotami świadczącym usługi w zakresie udostępniania solarium oraz zajmującymi się produkcją, obrotem hurtowym i handlem solariami.
Zgodnie z wolą ustawodawcy restrykcja dotyczy przede wszystkim: materiałów w telewizji, radiu, prasie, kinach, podmiotach leczniczych, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych, na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz w innych miejscach publicznych, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych a także w środkach usług informatycznych.

Przeprowadzenie kontroli spoczywa na organach Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz uprawnionych do tego podmiotach.

Jakie działania podlegają karaniu

1. udostępnienie solarium małoletniemu
2. nieumieszczenie w miejscu udostępniania solarium informacji dotyczących zakazu korzystania przez małoletnich oraz szkodliwości urządzeń
3. umieszczenie informacji w formie innej niż wskazują przepisy ustawy
4. reklamowanie lub promocja usług w zakresie udostępniania solarium
5. utrudnianie przeprowadzenia kontroli świadczenia usług w zakresie udostępniania solarium