Dotacje, dofinansowania i preferencyjne pożyczki oferowane są firmom w wielu instytucjach; zarówno w ramach funduszy europejskich, jak i krajowych. Na finansowe wsparcie liczyć mogą m.in. mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, projekty B+R (badawczo-rozwojowe), informatyzacja, działania proekologiczne oraz biznes ulokowany na wsi oraz w Polsce wschodniej.

Aktualne programy dotacyjne z funduszy unijnych ukierunkowane są głównie na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (konkursy dotacyjne poszczególnych województw). Dokładne informacje o terminach, wymaganych dokumentach można uzyskać w punktach informacyjnych funduszy europejskich, które działają w każdym mieście wojewódzkim. Programy wojewódzkie to oczywiście nie koniec możliwości. Na poziomie krajowym działają programy dotacji na określone działania.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Projekty finansowane z Programu Inteligentny Rozwój możemy podzielić na dwie grupy.

Pierwszą stanowią te, które przyczyniają się przede wszystkim do rozwoju realizujących je podmiotów. Dotyczy to na przykład przedsiębiorstw, które poprzez inwestycje, opracowanie i wdrożenie innowacyjnych produktów lub usług, czy współpracę z jednostkami badawczo-rozwojowymi zdobywają nowe rynki i ulepszają swoje produkty.

Drugą grupę stanowią przedsięwzięcia, których realizatorzy pełnią jedynie funkcję wykonawcy lub pośrednika w dostarczaniu konkretnych rozwiązań dla wybranych grup adresatów. Przykładem mogą być projekty realizowane przez Instytucje Otoczenia Biznesu świadczące bezpłatne lub częściowo dofinansowane usługi doradcze czy podmioty wdrażające instrumenty finansowe udzielający wsparcia w formie pożyczek, poręczeń bądź też wejść kapitałowych.

Projekty takie w Programie Inteligentny Rozwój kierowane są przede wszystkim do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz start-upów.

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Ze wsparcia Programu Polska Wschodnia będziesz mógł korzystać na trzy sposoby – jako realizator projektów, ich uczestnik lub użytkownik infrastruktury, która powstanie dzięki dofinansowaniu. Program obejmuje 5 województw: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie.

Kto może występować o dotację?

O dotacje z Programu Polska Wschodnia występować mogą przede wszystkim:

 • przedsiębiorstwa typu start up,
 • MŚP,
 • ośrodki innowacji, jako animatorzy Platform startowych,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • PKP PLK S.A.

Szczegółowe informacje na temat podmiotów uprawnionych do wnioskowania o wsparcie publikowane są każdorazowo w dokumentacji konkursu o dofinansowanie.

Dla kogo projekty?

Z projektów finansowanych z Programu Polska Wschodnia korzystać będą w dużym stopniu małe i średnie przedsiębiorstwa.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Celem głównym PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. W ramach PROW 2014-2020 realizowanych jest łącznie 15 działań, a pomoc finansowa ze środków Programu będzie skierowana głównie do sektora rolnego. Instrumenty pomocy finansowej będą miały na celu przede wszystkim rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne).

W ramach poprawy organizacji łańcucha żywnościowego przewiduje się wsparcie inwestycji związanych z przetwórstwem i marketingiem artykułów rolnych, dalszy rozwój grup i organizacji producentów oraz systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych. Ponadto, dla ułatwiania sprzedaży bezpośredniej artykułów rolnych, planuje się kontynuację wsparcia na rzecz budowy i modernizacji targowisk.

Działania pomocowe ukierunkowane są także na wzrost rynkowej produkcji ekologicznej. Przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska (w tym wody, gleb, krajobrazu) i zachowania bioróżnorodności będą finansowane w ramach działań rolnośrodowiskowo - klimatycznych i zalesień. Kontynuowane będą płatności na rzecz obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Wsparcie inwestycyjne w związku z realizacją celów środowiskowych otrzymają gospodarstwa położone na obszarach Natura 2000 i na obszarach narażonych na zanieczyszczenie wód azotanami pochodzenia rolniczego.

Informatyzacja

Dofinansowanie możesz uzyskać, jeśli chcesz przygotować portal e-usługowy, rozwinąć handel elektroniczny czy opracować tzw. rozwiązanie B2B (business-to-business) łączące systemy twojej firmy z systemami twoich partnerów. Poza tym środki unijne możesz przeznaczyć na wprowadzenie elektronicznych systemów w twojej działalności, np. dotyczących zarządzania firmą czy budowania relacji z klientami.

Rozwiązania ekologiczne

Fundusze możesz przeznaczyć np. na termomodernizację budynków firmy, wprowadzanie energooszczędnych technologii czy przebudowę linii produkcyjnej. Jeśli planujesz pozyskiwać energię ze źródeł odnawialnych (np. montując panele słoneczne), to wydatki na ten cel też mogą być częścią projektu. Pamiętaj, że niektóre możliwości dofinansowania w tym obszarze to instrumenty zwrotne, a nie dotacje (których - po spełnieniu wymogów - zwracać nie trzeba).

Jednorazowe środki z urzędu pracy na otwarcie działalności

Środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą być przyznane osobie bezrobotnej, absolwentowi centrum integracji społecznej, absolwentowi klubu integracji społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, opiekunowi, osobie podlegającej ubezpieczeniu społecznemu rolników, z którą stosunek pracy lub stosunek służbowy został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy i która nie jest uprawniona do zasiłku - w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej regulują: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1380).

Osoby ubiegające się o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej oświadczają m. in., że:

 • nie otrzymały bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;
 • nie posiadały wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku jego posiadania – zakończyły działalność gospodarczą w dniu przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;
 • w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej nie podejmą zatrudnienia;
 • w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku nie były karane za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
 • zobowiązują się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia oraz nieskładania w tym okresie wniosku o zawieszenie jej wykonywania;
 • nie złożyły do innego starosty wniosku o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;
 • w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku:
 • nie odmówiły bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie oraz udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy,
 • nie przerwały z własnej winy szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie,
 • po skierowaniu podjęły szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, prace społecznie użyteczne lub inną formę pomocy określoną w ustawie;
 • spełniają warunki określone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1). Środki są udzielane zgodnie z przepisami tego rozporządzenia.

Osoby, które otrzymają jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej obowiązane są dokonać zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez okres krótszy niż 12 miesięcy albo naruszenia innych warunków umowy o przyznanie jednorazowo środków (dofinansowania) na podjęcie działalności gospodarczej.