Pracuję dla producenta zabawek. Planujemy zorganizowanie loterii promocyjnej w internecie. Producent chciałby, aby była skierowana przede wszystkim do osób niepełnoletnich. Nie wiem jednak, czy to zgodne z ustawą o grach hazardowych. Jej przepisy nie dają jednoznacznej odpowiedzi. Czy możemy zorganizować loterię promocyjną dla dzieci bez narażania się na sankcje?
Reklama
Liczba wydanych zezwoleń na przeprowadzenie loterii promocyjnej / Dziennik Gazeta Prawna
Tak. Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o grach hazardowych w loteriach promocyjnych mogą brać udział osoby poniżej 18. roku życia. Potwierdziło to w odpowiedzi na nasze pytanie Ministerstwo Finansów. Kwestia ta nie była bowiem oczywista. Przepisy rzeczywiście się wykluczają. Artykuł 15i ust. 1 stanowi, że „w celu zapewnienia ochrony uczestników gry przed negatywnymi skutkami hazardu, podmiot prowadzący działalność w zakresie gier hazardowych urządzanych przez sieć Internet ma obowiązek wdrożyć regulamin odpowiedzialnej gry”. W punktach regulaminu wyszczególniono konieczność m.in. dodania informacji o zakazie gry osób poniżej 18. roku życia oraz wdrożenia procedury weryfikacji ukończenia 18. roku życia przez uczestników gry.
Ministerstwo Finansów wyjaśniło nam jednak, że „podmiot prowadzący działalność w zakresie loterii promocyjnych urządzanych przez sieć Internet powinien dostosować postanowienia odpowiedniego regulaminu gry do ogólnej zasady, określonej we wspomnianej ustawie (art. 27 ust. 2)”. Skąd taka rozbieżność? Urzędnicy Krajowej Administracji Skarbowej przyznają nam nieoficjalnie, że sprzeczność przepisów to efekt pośpiechu, jaki towarzyszył wprowadzaniu noweli ustawy.
Konieczne zgody rodziców
Trzeba wziąć jeszcze po uwagę inną ważną kwestię. Kodeks cywilny stanowi bowiem, że osoby poniżej 13. roku życia w ogóle nie mają zdolności do czynności prawnych, zatem nie mogą skutecznie zaciągać zobowiązań ani nabywać praw. Natomiast osoby pomiędzy 13. a 18. rokiem życia to małoletni posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Możliwość podejmowania przez nich czynności prawnych jest uzależniona od zgody ich opiekunów (najczęściej rodziców). Organizator powinien więc w regulaminie zastrzec, że do wzięcia udziału w loterii uprawnieni są niepełnoletni powyżej 13. roku życia. Ponadto powinien zawrzeć w nim punkt dający organizatorowi możliwość do żądania przedstawienia przez osobę niepełnoletnią zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w loterii.
Zezwolenie za każdym razem
Warto dodać, że loterie promocyjne oraz zakłady wzajemne są wyłączone spod monopolu państwa na urządzanie gier hazardowych przez internet (art. 5 ust. 1b). Zgodnie z ustawową definicją loterie promocyjne to gry hazardowe, w których uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe (art. 2 ust. 1 pkt 10). Urządzanie loterii promocyjnej jest jednak możliwe tylko po uzyskaniu zezwolenia. Wydaje go na wniosek dyrektor Izby Administracji Skarbowej, na którego obszarze właściwości miejscowej są urządzane i prowadzone takie gry (art. 32 ust. 3). Wniosek musi zawierać dane osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, która chce zorganizować loterię. Ponadto do wniosku należy dołączyć m.in. projekt regulaminu loterii oraz dokumenty potwierdzające legalność źródeł pochodzenia środków finansowych przeznaczonych na organizację loterii (art. 39). Rozpatrzenie wniosku następuje w terminie dwóch miesięcy od dnia jego złożenia (art. 40 ust. 2).
Podstawa prawna

Art. 2 ust. 1 pkt 10, art. 5 ust. 1b, art. 15i ust. 1, art. 27 ust. 2, art. 32 ust. 3, art. 39, art. 40 ust. 2 ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 471 ze zm.).

Art. 12 i art. 15 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.).