KNF uważa, że wprowadzenie noweli CIT w kształcie proponowanym przez Ministerstwo Finansów negatywnie wpłynie na gospodarkę.

"Wprowadzenie ww. zmian w zaproponowanym kształcie (...) miałoby kluczowe znaczenie dla firm inwestycyjnych. (...) Wyodrębnienie dochodów z zysków kapitałowych od pozostałych dochodów podmiotu burzy całościowy obraz działalności podmiotu. W przypadku firm inwestycyjnych działalność rynku kapitałowym wynika zarówno z prowadzenia inwestycji własnych celem osiągnięcia zysków, jak również z prowadzenia działalności animatora rynku, emitenta w ten sposób zapewniając płynny obrót na rynkach zorganizowanych, w tym Giełdzie Papierów Wartościowych" - napisano w opinii do projektu.

"Zyski bądź straty kapitałowe mogą również powstać w sytuacji kiedy dom maklerski pełni funkcję podmiotu pośredniczącego pomiędzy dwoma podmiotami w transakcji zbycia lub nabycia instrumentów finansowych. Należy uwzględnić fakt iż operacje na rynku kapitałowym przeprowadzane przez domy maklerskie mają wpływ nie tylko bezpośrednio na rachunek zysków i strat takiego podmiotu, ale również duże znaczenie dla funkcjonowania rynku kapitałowego i jego rozwoju. Zaproponowane rozwiązanie może wpłynąć negatywnie na rozwój gospodarki poprzez wyhamowanie inwestycji osób prawnych" - dodano.