Skarb Państwa - akcjonariusz Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) żąda umieszczenia w porządku obrad zwyczajnego walnego, zaplanowanego na 29 czerwca uchwały o zmianach w składzie rady nadzorczej, statutu oraz wynagrodzenia członków zarządu spółki, podało PZU w komunikacie.

"(...) Spółka otrzymała od Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej jako akcjonariusza reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego spółki – zgłoszone na podstawie art. 401 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych – żądanie umieszczenia w porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 roku dodatkowych punktów w brzmieniu:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały 4/2017 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej.
2. Zmiany statutu spółki.
3. Zmiany w składzie rady nadzorczej." - czytamy w komunikacie.Na żądanie Skarbu Państwa zmieniony został porządek obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, poprzez dodanie do niego ww. punktów, wobec czego dotychczasowy pkt 18 porządku obrad został oznaczony numerem 21, zaś sprawy wnioskowane przez Skarb Państwa umieszczono kolejno w pkt 18, 19 i 20, podano także.

Zgodnie z wcześniejszym ogłoszeniem, walne ma zdecydować także 29 czerwca m.in. o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz o podziale zysku za 2016 rok i wypłacie dywidendy.

Skarb Państwa w uzasadnieniu podał, że wniosek o umieszczenie w porządku obraz ZWZ PZU punktu dotyczącego zmian w radzie nadzorczej spółki wynika z kompetencji walnego zgromadzenia do odwoływania i powoływania członków rady nadzorczej i ma na celu wzmocnienie nadzoru nad działalnością spółki.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.