Tak, jednak obowiązek ten nie dotyczy energii dostarczanej od przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się jej wytwarzaniem do odbiorcy końcowego za pomocą linii bezpośredniej; wytworzonej w odnawialnym źródle energii lub w kogeneracji; zużywanej przez wytwórcę na potrzeby własne; niezbędnej do wykonywania przez operatorów systemów elektroenergetycznych ich zadań; wytworzonej w jednostce wytwórczej o łącznej mocy zainstalowanej nie wyższej niż 50 MW.

Ponadto wytwórcy energii elektrycznej uprawnieni do otrzymywania pomocy publicznej na pokrycie tzw. kosztów osieroconych, zobowiązani są sprzedawać pozostałą część energii w sposób zapewniający publiczny, równy dostęp do tej energii, w drodze otwartego przetargu, na internetowej platformie handlowej na rynku regulowanym lub na giełdach towarowych.

Prowadzący platformę są zobowiązani zapewnić wszystkim uczestnikom obrotu jednakowe warunki zawierania transakcji oraz dostęp, w tym samym czasie, do informacji rynkowych, a także jawność zasad działania oraz pobieranych opłat.

Przetarg na sprzedaż energii organizuje i przeprowadza wytwórca energii lub odbiorca końcowy albo podmiot działający na ich zlecenie. Wynik przetargu jest jawny. Przetarg organizowany i przeprowadzany przez przedsiębiorstwo energetyczne albo podmiot działający na jego zlecenie podlega kontroli prezesa URE. W przypadku stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony niezgodnie z przepisami prawa, prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) może unieważnić przetarg.

W określonych sytuacjach prezes URE może, na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego, częściowo zwolnić to przedsiębiorstwo z omawianych obowiązków, jeżeli nie spowoduje to istotnego zakłócenia warunków konkurencji na rynku energii elektrycznej lub zakłócenia na rynku bilansującym.