"Począwszy od stycznia 2011 r., zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej (WE) nr 330/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r., Główny Urząd Statystyczny wprowadził nowe zasady uwzględniania produktów sezonowych w obliczeniach zarówno krajowych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI), jak i zharmonizowanych (HICP). Według Rozporządzenia Komisji produkty sezonowe to te, które są niedostępne dla konsumentów lub ich sprzedawana ilość jest zbyt mała, co uniemożliwia obserwację cen w pewnych okresach powtarzających się cyklicznie każdego roku (dotyczy to niektórych warzyw i owoców lub odzieży letniej czy zimowej)" - napisano.

Produkty sezonowe, zgodnie z aktem prawnym UE, mogą występować przynajmniej w pięciu grupach: ryby, owoce, warzywa, odzież i obuwie.

GUS podał, że dostosowując zasady metodologiczne stosowane przez GUS przy opracowywaniu wskaźników cen konsumpcyjnych do Rozporządzenia Komisji, wprowadzono następujące zmiany:

- zastosowano stałe roczne wagi dla produktów sezonowych (podobnie jak w przypadku pozostałych wyrobów i usług), tj. przyjęto tę samą wielkość wydatków gospodarstw domowych jako wagi we wszystkich miesiącach roku.

- przyjęto cenę typową (bazową) dla produktów sezonowych w pierwszym miesiącu poza sezonem, którą oblicza się przy zastosowaniu formuły średniej arytmetycznej z cen zanotowanych w sezonie z wyłączeniem pierwszego i ostatniego miesiąca sezonu, tj. okresów nietypowych pod względem poziomów oraz liczby zanotowanych cen;

- dla miesięcy poza sezonem (począwszy od drugiego miesiąca sezonu) oblicza się wskaźniki cen produktów sezonowych na podstawie dynamiki cen pozostałych produktów zaliczanych do tych samych grup elementarnych lub agregatowych COICOP.

"Oznacza to, że w miesiącach, w których nie występują w sprzedaży towary sezonowe i nie można zanotować ich ceny, przyjmowana jest do obliczeń miesięcznych wskaźników cen średnia dynamika cen reprezentantów występujących w tym okresie lub dostępnych na rynku przez cały rok.

Różnice pomiędzy wskaźnikami cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowanymi w 2011 r. a wskaźnikami oszacowanymi przy zastosowaniu poprzednich zasad metodologicznych:

Przy podstawie analogiczny miesiąc poprzedniego roku = 100

 Styczeń -0,1 Luty -0,2 Marzec -0,2 Kwiecień -0,1 Maj 0,1 Czerwiec 0,3 Lipiec 0,3 Sierpień 0,1 Wrzesień 0,0 Październik 0,1 Listopad 0,1 Grudzień -0,1