"Relacja zadłużenia zagranicznego ogółem do PKB na koniec czerwca 2010 r. wyniosła 68,3 proc. i poprawiła się o 0,5 punktu procentowego w stosunku do I kwartału 2011 r. Warto jednak zaznaczyć, że w ciągu ostatnich lat wartość tego zadłużenia w relacji do PKB znacząco się pogorszyła. Wartość tego wskaźnika wzrosła z poziomu 49 proc. w I kwartale 2009 r. do 68,3 proc. dla II kwartału 2011 r." - napisano w raporcie.

"Z punktu widzenia oceny płynności międzynarodowej ważnym wskaźnikiem jest relacja krótkoterminowego zadłużenia zagranicznego do oficjalnych aktywów rezerwowych, ukazująca, jaką część rezerw walutowych musiałby przeznaczyć bank centralny na spłatę zagranicznego zadłużenia krótkoterminowego. Na koniec II kwartału 2011 r. relacja ta wyniosła 87,4 proc. i, w porównaniu z I kwartałem 2011 r., poprawiła się o 2,1 punktu procentowego" - dodano.