MARCIN SUWAŁA

radca prawny, kancelaria Grynhoff Woźny Maliński

Jeżeli wspólnikami spółki przekształcanej, jak też nabywcą udziałów, będą spółki powiązane kapitałowo, to możliwe jest zbycie udziałów najpóźniej przed podjęciem uchwały o przekształceniu spółki z o.o. w spółkę komandytową. Spółka przekształcana powinna jednak zostać w prawidłowy sposób zawiadomiona o zbyciu udziałów. Pozwoli to uwzględnić w samej treści uchwały dane osobowe nowego wspólnika.

Zgodnie z art. 187 par. 1 kodeksu spółek handlowych przejście udziału jest skuteczne wobec spółki, od chwili gdy otrzyma od jednego z zainteresowanych zawiadomienie o tym wraz z dowodem dokonania czynności. Zatem powiadomienie spółki powinno nastąpić najpóźniej w przeddzień zgromadzenia wspólników, na którym ma być podejmowana uchwała o przekształceniu.

Takie rozwiązanie, choć doprowadzi do przekształcenia spółki, formalnie nie odpowiada prawu z uwagi na to, że dane wspólnika określone w planie podziału, załącznikach do tego planu i zawiadomieniach o uchwale o przekształceniu będą się różnić od danych wspólnika z uchwały. Uchwała taka może zostać zaskarżona przez wytoczenie powództwa o jej uchylenie lub stwierdzenie nieważności. Powództwo o uchylenie uchwały trzeba wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie sześciu miesięcy od dnia powzięcia uchwały. Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały trzeba z kolei wnieść w terminie sześciu miesięcy od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie trzech lat od dnia powzięcia uchwały.

Zaskarżenie uchwały nie wstrzymuje postępowania rejestrowego. Tym samym uchwała o przekształceniu wywoła skutki w niej wyrażone, chyba że będzie uchylona lub unieważniona. Wytoczenie powództwa jest z kolei wątpliwe z uwagi na istnienie powiązań kapitałowych uczestników przekształcenia (przy założeniu powiązań z nabywcą). Stąd ryzyko uchylenia uchwały lub stwierdzenia jej nieważności praktycznie nie istnieje. Mimo to nie można go całkowicie wykluczyć.

W przypadku zbycia udziałów po podjęciu uchwały o przekształceniu spółki przedstawione procedury znajdą pełne zastosowanie. Konieczne jednak będzie podjęcie nowej uchwały o przekształceniu spółki, z danymi nowego wspólnika. Podjęcie takiej uchwały wymaga z kolei dwukrotnego zawiadomienia wspólników o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu, co spowoduje w praktyce konieczność rozpoczęcia procedury przekształcenia od nowa.