MARCIN SUWAŁA

radca prawny, Kancelaria Grynhoff Woźny Maliński

Zbycie udziałów w spółce przekształcanej w trakcie trwania procesu przekształcania spółki z o.o. w spółkę komandytową wiąże się co do zasady z koniecznością sporządzenia przez zarząd nowego planu przekształcenia lub skorygowania treści dotychczasowego.

Konieczność ta wynika z obowiązku dołączenia do planu przekształcenia projektu uchwały w sprawie przekształcenia spółki oraz projektu umowy spółki przekształconej. Kwestie te uregulowano w art. 558 par. 2 ust. 1 i 2 kodeksu spółek handlowych (k.s.h.). Uchwała o przekształceniu spółki, w świetle art. 563 pkt 5 i 6 oraz art. 576 par. 1 k.s.h., musi zawierać imiona i nazwiska wspólników reprezentujących sprawy spółki przekształconej, zgodę na brzmienie umowy spółki przekształconej, jak też zgodę osób, które w spółce przekształconej mają być komplementariuszami. Umowa spółki przekształconej stanowi natomiast załącznik do uchwały o przekształceniu spółki. Z kolei w umowie spółki konieczne jest wskazanie danych komplementariusza. Dlatego zbycie udziałów na rzecz podmiotu, który ma być komplementariuszem w spółce przekształconej, wymaga też zmiany projektu umowy.

Tym samym zmiana wspólnika wymaga korekty uchwały o przekształceniu, jak też umowy i w konsekwencji załączników do planu przekształcenia.

Tak skorygowany plan przekształcenia winien zostać zbadany przez biegłego rewidenta.

Po zbadaniu planu spółka powinna go przedstawić wspólnikom. Musi ponadto zawiadomić wspólników o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu spółki. Zawiadomienie takie powinno nastąpić dwukrotnie, w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie i nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem powzięcia tej uchwały.

Do zawiadomienia wspólników o przekształceniu spółki należy dołączyć także projekt uchwały o przekształceniu oraz projekt umowy spółki przekształconej. Oznacza to, że zarówno plan przekształcenia, jak też zawiadomienia wspólników o planie przekształcenia, co do zasady, powinny uwzględniać dane nabywcy udziałów, aby podjąć uchwałę o przekształceniu spółki. Braki w tych dokumentach mogą stanowić podstawę do zaskarżenia uchwały w przedmiocie przekształcenia spółki.

Gdy wspólnikami spółki przekształcanej, jak też nabywcą udziałów, będą spółki powiązane kapitałowo, wydaje się, że zmiana wspólnika może zostać uwzględniona dopiero w treści uchwały o przekształceniu.