Jakie firmy chętnie sięgają po usługi faktoringowe?

Faktoring to dobre rozwiązanie dla firm, które oferują kredyty kupieckie, tj. wydłużają terminy płatności. Korzystanie z faktoringu pomaga im skuteczniej konkurować na rynku i pozyskiwać odbiorców. W wielu bowiem przypadkach wydłużenie terminu płatności decyduje o podjęciu przez kontrahenta współpracy właśnie z danym dostawcą. W większości z faktoringu korzystają firmy z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), rzadziej mikroprzedsiębiorstwa.

Firmy korporacyjne, które należą do segmentu dużych przedsiębiorstw, również korzystają z faktoringu. W takich przypadkach o współpracy z bankiem decyduje na ogół chęć poprawy bilansu, jaką daje faktoring pełny. Korzystanie z takiej usługi umożliwia też pełne wyksięgowanie należności i zamianę ich na środki pieniężne.

Segment MSP zwykle najsilniej odczuwa skutki kryzysu, załamania gospodarczego czy problemów branżowych. Faktoring pozwala tym firmom, wrażliwym na opóźnienia w płatnościach i posiadającym stosunkowo niewielką liczbę kontrahentów, na zachowanie płynności w trudnych czasach.

Czy faktoring to dla firm przejściowa potrzeba, czy pomysł na podjęcie długofalowej współpracy z bankami w tym zakresie?

Bankom oczywiście zależy na tym, aby współpraca faktoringowa z przedsiębiorstwami trwała jak najdłużej – umowy faktoringowe Banku BGŻ zawierane są na czas nieokreślony. Firma może podpisać z Bankiem BGŻ jednocześnie kilka różnych umów faktoringowych i płynnie korzystać z różnych produktów, w zależności od potrzeb. Czasami może to być finansowanie, a w innych okresach przejęcie ryzyka płatności przez bank lub administrowanie należnościami firmy.

Warto zauważyć, ze w ofercie Banku BGŻ znajdują się także produkty faktoringowe szyte na miarę, stanowiące połączenie różnych rozwiązań i produktów w ramach jednej umowy faktoringu. Nic nie stoi więc na przeszkodzie, aby firmy traktowały faktoring jako rozwiązanie długoterminowe, dostosowane do zmieniających się potrzeb. Wielu naszych Klientów tak właśnie postrzega faktoring i korzysta z naszych usług przez dłuższy okres czasu, często przez kilka lat.

Co firmy zyskują dzięki korzystaniu z tej usługi?

Korzyści, jakie daje firmom faktoring, jest wiele. Główne z nich to poprawa płynności – dzięki uzyskaniu zapłaty od faktora nawet 210 dni przed terminem płatności z faktury, czy likwidowanie zatorów płatniczych. Nie mniej ważne jest przejęcie przez faktora ryzyka braku płatności od kontrahenta (w przypadku usługi faktoringu pełnego) czy zwiększanie dyscypliny płatniczej kontrahentów i poprawianie przez nich terminowości regulowania zobowiązań. Ponadto stosowanie faktoringu pozwala na zmniejszanie kosztów, gdyż faktor przejmuje czynności monitoringu płatności i ponaglania kontrahentów. Dzięki temu firma jest odciążona pod tym względem i może skoncentrować się na rozwijaniu własnej działalności podstawowej, może bezpiecznie zwiększać sprzedaż, pozyskiwać nowych odbiorców – jednym słowem zdobywa przewagę konkurencyjną.

A jakie korzyści z faktoringu osiąga bank?

Również bankom faktoring przynosi wiele korzyści. Przede wszystkim oferowanie tej usługi pozwala im budować długoterminowe relacje z przedsiębiorstwami, a także stwarza możliwość oferowania im innych produktów i usług, które aktualnie są w ofercie banku, np. otworzenie rachunku bankowego, transakcje wymiany walut itp. Faktoring to dla banku finansowanie konkretnych działań gospodarczych, udokumentowanych fakturami, a więc finansowanie w pełni przejrzyste. Faktoring jest produktem bardziej bezpiecznym niż kredyt. Pozwala na dywersyfikację ryzyka poprzez udział w nim kontrahentów. Oznacza to, że daje większe bezpieczeństwo. Pozyskanie osadów na rachunkach bankowych dzięki stałemu przepływowi środków to przecież woda na młyn bankowego biznesu.

Jakie ryzyka, zarówno po stronie banku, jak i firmy korzystającej z jego usług, wiążą się ze stosowaniem faktoringu?

Przedsiębiorstwo, które podpisało umowę faktoringową i prawidłowo realizuje jej warunki, praktycznie nie ponosi żadnego ryzyka. Jedynie naruszenie warunków umowy czy znaczące pogorszenie się sytuacji finansowej firmy, np. pojawienie się zagrożenia upadłością lub przejęcie kontroli nad firmą przez inną firmę, może w konsekwencji spowodować wypowiedzenie umowy. W istocie największe ryzyko transakcji faktoringowych ponoszą banki. Wiąże się ono przede wszystkim z przewlekłą zwłoką w płatnościach, niewypłacalnością lub nawet możliwością upadłości kontrahentów i samego faktoranta.