W ramach IV priorytetu wspierane będą projekty, których realizacja spowoduje zmniejszenie zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, w tym emitowanych do powietrza, odprowadzanych ze ściekami, redukujące ilość wytwarzanych odpadów i zwiększające udział odpadów poddawanych procesom odzysku, w szczególności recyklingu oraz prowadzące do ograniczenia poziomu hałasu ze źródeł obowiązujących norm. Wnioski mogą składać wnioskodawcy, którzy do 21 lipca złożyli wnioski wstępne i dostali informację o zasadniczej zgodności projektu z celami programu.

Wsparciu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko nie podlegają natomiast inwestycje związane z dostosowaniem przedsiębiorstwa do wymogów standardów ochrony środowiska, dla których okres przejściowy się skończył. Niekwalifikowane do objęcia pomocą są także przedsięwzięcia, które wiążą się z ze wzrostem netto emisji zanieczyszczeń, nawet jeśli w wyniku projektu maleje wskaźnik emisji na jednostkę produkcji.

Firmy mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach jednego z pięciu działań: 4.2 Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach, 4.3 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT), 4.4 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, 4.5 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza oraz 4.6 Wsparcie dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne.

Wysokość dofinansowania, na którą może liczyć przedsiębiorca, wynosi maksymalnie 30 proc., przy czym wysokość dofinansowania stanowiącego pomoc publiczną nie może przekroczyć 20 mln zł. Ponadto, dla przedsiębiorców składających wnioski o dofinansowanie na inwestycje w zakresie ochrony środowiska przewidziano dodatkową pomoc ze środków krajowych w formie dopłat do oprocentowania kredytów bankowych zaciąganych na realizację przedmiotowego projektu. Minimalną wartość projektu określono dla małych i średnich przedsiębiorców na poziomie 8 mln zł.

Szczegółowych informacji na temat programu udziela oraz nabór wniosków prowadzi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

www.nfosigw.gov.pl