Jeżeli po zawarciu umowy ubezpieczenia własność ubezpieczonej nieruchomości przeszła na inną osobę, prawa i obowiązki wynikające z tej umowy przechodzą na nowego właściciela. Zakład ubezpieczeń, jak i nowy właściciel mogą umowę wypowiedzieć na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, ale dopóki to nie nastąpi, dopóty dawny i nowy właściciel ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę składki przypadającej za czas do chwili otrzymania przez zakład ubezpieczeń wiadomości o zmianie właściciela, a zakład ubezpieczeń za szkody objęte umową ubezpieczenia. Nie dotyczy to jedynie rzeczy ruchomych, gdyż jeżeli nie umówiono się inaczej, umowa ubezpieczenia rzeczy ruchomych rozwiązuje się wskutek przejścia własności rzeczy ubezpieczonej na inną osobę.

Ubezpieczyciel mógłby więc uchylić się od wypłaty odszkodowania w ramach OC jedynie wówczas, gdyby zaszły okoliczności określone w art. 826 kodeksu cywilnego. W razie wypadku ubezpieczający obowiązany jest bowiem użyć wszelkich dostępnych mu środków w celu zmniejszenia szkody w ubezpieczonym mieniu oraz w celu zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonego mienia przed szkodą. Jeżeli ubezpieczający (w tym przypadku nowy właściciel lokalu) dopuścił się rażącego niedbalstwa w wykonaniu powyższych obowiązków, odszkodowanie się nie należy, chyba że zapłata całości lub części odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach zasadom współżycia społecznego albo interesom gospodarki narodowej.

Warto też przypomnieć, że zakład ubezpieczeń obowiązany jest, w granicach sumy ubezpieczenia, zwrócić ubezpieczającemu poniesione przez niego koszty wynikłe z zastosowania środków, o których mowa w paragrafie pierwszym, jeżeli były one celowe, chociażby okazały się bezskuteczne.