Cyberbezpieczeństwo, nowe produkty emerytalno-oszczędnościowe i finansowanie mikrofirm były głównymi tematami branżowego kongresu.
Na dwudniowym IX Kongresie Bankowości Detalicznej, który odbył się 23–24 listopada br. w Warszawie, dyskutowano w gronie bankowców, ekspertów i naukowców o tym, czego powinien się obawiać sektor bankowy w najbliższych latach, oraz o trendach korzystnych dla instytucji finansowych.
Pierwszy dzień kongresu zdominowała tematyka budowania długoterminowych oszczędności, przede wszystkim emerytalnych. Podczas debaty poświęconej temu tematowi eksperci zwrócili uwagę, że średnia wartość kapitału emerytalnego Polaka poza ZUS sięga 9–10 tys. euro, podczas gdy na Zachodzie jest 10-krotnie wyższa. – Bariery ograniczające możliwość zwiększenia tej kwoty są dwie: niska skłonność Polaków do oszczędzania w ogóle oraz brak dobrych zachęt do gromadzenia środków na emerytury – uznał Waldemar Markiewicz, prezes Izby Domów Maklerskich, biorący udział w panelu dyskusyjnym „Jak skutecznie budować długoterminowe oszczędności krajowe?”. W Polsce oszczędności emerytalne w sumie stanowią 8,8 proc. PKB, podczas gdy w Danii wskaźnik ten sięga 200 proc. PKB. Ewa Małyszko, prezes PKO BP Bankowy PTE, wskazała jednak szansę na rozwój pracowniczych programów emerytalnych, ponieważ 4-proc. składka płacona po połowie przez pracodawcę i pracownika nie jest wysoka.
Dziennik Gazeta Prawna
Paneliści poruszyli też temat rent dożywotnich jako sposobu na wyższą emeryturę. Zabierający głos w dyskusji Stefan Kawalec, prezes firmy doradczej Capital Strategy, zwrócił uwagę na to, że na rynku nie ma do tej pory atrakcyjnej oferty w tym zakresie. – Jest też problem przekonania Polaków, by oszczędzali na renty. Jest to trudne, ponieważ renty dożywotnie to długoterminowy system gromadzenia środków, w którym nie można przewidzieć stopy zwrotu przez 25 lat – konkludował Kawalec.
Eksperci doszli do wniosku, że kluczem do wzbudzenia prooszczędnościowych zachowań Polaków będzie system zachęt, dobra i różnorodna oferta instytucji finansowych oraz edukacja.
Drugim poważnym wyzwaniem stojącym przed sektorem jest wpływ branży financial technology (fintech) na zachowania banków. Małe firmy technologiczne, które weszły na rynek z ofertą mobilnych przelewów, niewielkich pożyczek, tworzenia baz danych i informatycznych systemów pozyskiwania nowych klientów oraz elektronicznych kantorów są traktowane przez banki bardzo poważnie. Niektóre z nich już zaczęły współpracować z fintechami, inne próbują z nimi walczyć.
Wyzwaniom dla banków detalicznych towarzyszą też wielkie szanse rynkowe. Te największe, w ocenie uczestników kongresu, są związane z rosnącą rolą małych i średnich firm. Poszerzanie biznesu bankowego wynika tu z zaoferowania sektorowi MSP usług dodanych, takich jak leasing, faktoring, prowadzenie księgowości itp. Dzięki nim banki będą mogły lepiej poznać swoich klientów. Poza tym to banki mogą być podmiotem organizującym i asystującym relacjom małych firm z ich klientami i kontrahentami. Ważnym aspektem korzyści będzie udział banków w finansowaniu rozwoju mikrofirm i aranżowanie dla nich innowacyjnych źródeł finansowania, takich jak np. fundusze venture capital.
Podczas debaty „Cyberbezpieczeństwo czy cyberzagrożenie?” ekspert Marcin Spychała, specjalista w IBM Polska, zauważył, że jak na razie zagrożenie „hakowaniem” banków w Polsce nie jest duże, sięga bowiem w sumie kwoty 90 mln zł rocznie, podczas gdy na świecie wartość ta sięga 500 mld dol. Nie znaczy to jednak, że banki mogą spać spokojnie. – Jak do tej pory jest to jeden z lepiej współpracujących sektorów w Polsce pod względem walki z cyberzagrożeniami, ale musi współdziałać z sektorem publicznymi i indywidualnymi użytkownikami sieci – stwierdził Piotr Balcerzak z Ministerstwa Cyfryzacji.
Na zakończenie obrad kongres, jak co roku, przyjął rekomendacje dla sektora bankowego. Dotyczyły one m.in. budowy długookresowych oszczędności. Bankowcy wskazali, że w tym zakresie należy m.in.: uatrakcyjnić zachęty do zapisywania się do pracowniczych programów emerytalnych, wykorzystać gromadzone w programach środki do rozwoju polskich firm, przed uruchomieniem programów emerytalnych należy określić zasady wypłat. Uczestnicy wypowiedzieli się również na temat roli banków i instytucji finansowych w sprawnej transformacji w kierunku cyfrowego państwa. Za najważniejsze uznali: wprowadzenie i upowszechnienie płatności bezgotówkowych oraz zdalnych w sektorze publicznym, wprowadzenie bezgotówkowej formy wypłaty wynagrodzenia jako formy preferowanej oraz implementację zachęt podatkowych dla konsumentów posługujących się bezgotówkowymi formami płatności.
Organizatorem kongresu była Gdańska Akademia Bankowa.