Nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ma uprościć i przyspieszyć postępowania w procesie przygotowywania inwestycji kolejowych o znaczeniu państwowym.

Linia kolejowa o znaczeniu państwowym to linia, której budowa, utrzymanie i eksploatacja jest uzasadniona ważnymi względami gospodarczymi, społecznymi i ekonomicznymi.

PLK będą mogły występować do wojewody o wydanie decyzji, dotyczącej ustalenia lokalizacji linii kolejowej o znaczeniu państwowym. Obecnie należy to do zadań ministra infrastruktury, który kieruje do wojewody wnioski PLK.

Wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej będzie automatycznie decyzją wywłaszczeniową. Do wojewody będzie należeć obowiązek powiadamiania właścicieli nieruchomości o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej budowy linii kolejowej.

Odszkodowania za przejęte nieruchomości będą wypłacane przez PLK

Nowelizacja zakłada, że z dniem uprawomocnienia się takiej decyzji, PLK będą nabywać prawo użytkowania gruntów, wydzielonych pod linie kolejowe. Wysokość odszkodowania będzie ustalana w drodze negocjacji z właścicielami nieruchomości.

Odszkodowania za przejęte nieruchomości będą wypłacane przez PLK, a nie jak dotychczas, przez Skarb Państwa.

W trakcie prac sejmowych, posłowie podkreślali wagę ustawy w kontekście przygotowań Polski do Euro 2012 i spowolnienia gospodarczego.

Nowelizacja wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.