Połączenie dwóch instytucji finansowych, np. poprzez przejęcie jednej przez drugą, wpływa na sytuację konsumentów. Zmieniają się tabele opłat i prowizji oraz system obsługi. Konsekwencje zmian dotyczą również ochrony przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) środków finansowych zdeponowanych w bankach objętych fuzją. W tym zakresie są to efekty niewątpliwie niekorzystne dla osób dysponujących dużymi zasobami pieniężnymi.
Obowiązuje bowiem zasada, że w jednym banku klientowi przysługuje jedna gwarancja. Górna jej wysokość to równowartość w złotych 100 tys. euro. Powyżej tego poziomu zdeponowane środki pieniężne nie są objęte państwowym systemem zabezpieczeń. Biorąc to pod uwagę, nie ma znaczenia, ile kont lub lokat ma dana osoba w jednej instytucji finansowej. Kwoty z poszczególnych rachunków sumuje się.
W wyniku przejęcia danego banku przez inny tego typu podmiot, polegającego na dokonaniu ich fuzji, powstaje jedna spółka prawa handlowego. Niezależnie od tego, czy działa ona na rynku pod różnymi markami, od strony formalnej jest to jedna osoba prawna. Tak też stanie się w przypadku banków Alior i BPH – ten pierwszy ma wchłonąć wydzieloną część (obejmującą m.in. bazę depozytową) tego drugiego. Z dwóch odrębnych instytucji powstanie więc jedna.
Po formalnym zakończeniu tego procesu depozyty zgromadzone wcześniej w obu bankach będą podlegać tylko jednemu limitowi gwarancji, a więc zabezpieczeniu do poziomu równowartości 100 tys. euro, bowiem przepisy nie przewidują możliwości ich sumowania. Nie ma znaczenia to, że w momencie połączenia ktoś był klientem obu instytucji finansowych.
Zupełnie inaczej jest wtedy, gdy dwa lub kilka banków ma tego samego właściciela, ale formalnie są to odrębne instytucje. Przykładem są choćby Getin Noble Bank i Idea Bank. Co prawda większościowym akcjonariuszem obu jest polski miliarder Leszek Czarnecki, ale są to odrębne spółki. W takim przypadku klientowi deponującemu oszczędności w obu bankach przysługują oddzielne limity gwarancji BFG w odniesieniu do środków zgromadzonych w każdej z tych instytucji.
Ważne
Ostatni raz w praktyce klienci banków skorzystali z pomocy BFG niespełna rok temu, gdy w listopadzie 2015 r. ruszyły procedury upadłościowe wołomińskiego SK Banku
Podstawa prawna
Art. 17, art. 24 ust. 1–2 ustawy z 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. poz. 996). Art. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 128 ze zm.).