RYNEK ALTERNATYWNY Rozporządzenie MAR zmienia obowiązki związane z informacjami poufnymi nie tylko dla spółek notowanych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych, lecz także spółek notowanych w przedsionku głównego parkietu, czyli na NewConnect.
Spółki notowane na NewConnect jako rynku będącym tzw. wielostronną platformą obrotu (MTF) są również objęte zakresem stosowania MAR. W związku z tym warto przyjrzeć się najbardziej istotnym zmianom, które dotknęły spółki z „małej giełdy”.
Przede wszystkim emitenci z NewConnect będą objęci jednolitą definicją informacji poufnych na równi ze spółkami z głównego parkietu. W związku z powyższym wprowadzono zmiany do regulaminu ASO NewConnect, które polegały m.in. na usunięciu tzw. klauzuli ogólnej, która stanowiła zasadniczo odpowiednik definicji informacji poufnej, oraz na usunięciu z katalogu informacji podlegających obowiązkowej publikacji zdarzeń, które co do zasady spełniały przesłanki definicji informacji poufnej. W konsekwencji obecnie spółki z NewConnect raportują informacje poufne na podstawie MAR oraz informacje bieżące i okresowe na podstawie zmodyfikowanego regulaminu ASO (w szczególności załącznika 3). Warto wspomnieć, że zmodyfikowany katalog informacji bieżących z załącznika regulaminu ASO w pewnej części pokrywa się z odpowiednim katalogiem z rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych obowiązującego obecnie spółki z „Dużego parkietu”, po tym jak uwzględni się stanowisko KNF w sprawie niektórych skutków niedostosowania do 3 lipca 2016 r. polskiego porządku prawnego do przepisów rozporządzenia MAR (obydwa katalogi zawierają np. informacje dotyczące zmian w organach, zmian audytora).
Pozostając przy temacie informacji poufnych, należy wskazać, że obecnie emitenci z rynku NewConnect mają możliwość opóźniania ich publikacji zgodnie z postanowieniami MAR, podczas gdy art. 57 ustawy o ofercie publicznej regulujący kwestie opóźniania informacji poufnych miał zastosowanie jedynie do emitentów dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym. Opóźnienie może zostać dokonane przez emitenta w przypadku spełnienia następujących przesłanek:
1) ujawnienie informacji poufnej mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy emitenta;
2) opóźnienie podania informacji poufnej do wiadomości prawdopodobnie nie wprowadzi w błąd opinii publicznej;
3) emitent jest w stanie zapewnić poufność takich informacji.
W celu ujednolicenia praktyki i zmniejszenia niepewności co do interpretacji powyższych przesłanek ESMA przygotowała przykładowy i otwarty katalog sytuacji, które mogą spełniać przesłanki wskazane w punktach 1) i 2) powyżej. Wydaje się, że w praktyce w dalszym ciągu największe znaczenie przy opóźnianiu informacji poufnych będzie miała przesłanka dotycząca okoliczności związanych z prowadzonymi przez emitenta negocjacjami, których rezultat mógłby być zagrożony niezwłocznym ujawnieniem informacji poufnej (podobna przesłanka była zawarta w katalogu zawartym w rozporządzeniu wydanym do ustawy o ofercie publicznej). Należy podkreślić, że MAR wprowadza nowy tryb opóźniania informacji (bardziej elastyczny i korzystniejszy dla emitentów), w którym informacja do KNF o opóźnieniu (wraz z wyjaśnieniem w zakresie spełnienia warunków) publikacji informacji poufnej będzie przekazywana (za pośrednictwem ESPI – Kancelaria DIA-S) po podaniu informacji poufnej do wiadomości publicznej, a nie przed publikacją, jak to było przed rozpoczęciem stosowania MAR. Jedną z praktycznych korzyści takiego rozwiązania będzie brak konieczności przekazywania do KNF informacji o dalszym przedłużeniu opóźnienia publikacji informacji poufnej, np. w przypadku przedłużających się negocjacji, jak to miało miejsce w poprzednim reżimie. Czas pokaże, w jaki sposób emitenci z NewConnect będą korzystali z instytucji opóźnienia publikacji informacji poufnej. Kończąc niniejsze zagadnienie, można wspomnieć, że MAR przewiduje jeszcze tryb szczególny opóźniania informacji, jednakże z racji tego, że dotyczy on jedynie instytucji kredytowych lub finansowych, nie będzie miał w praktyce częstego zastosowania w przypadku NewConnect.
Rozporządzenie MAR modyfikuje również kwestie obowiązków związanych z transakcjami wykonywanymi przez osoby pełniące obowiązki zarządcze (tzw. OPOZ). Zgodnie z definicją zawartą w MAR do grupy tej należą osoby będące członkami organów emitenta oraz osoby, które pełniąc funkcje kierownicze (i nie będąc członkiem organów), mają stały dostęp do informacji poufnych dotyczących emitenta oraz uprawnienia do podejmowania decyzji zarządczych mających wpływ na dalszy rozwój i perspektywy gospodarcze emitenta. Zidentyfikowanie takich osób pozostaje w gestii emitenta, ale jako przykład osób mogących spełniać powyższe przesłanki można podać prokurenta lub dyrektora generalnego usytuowanego w hierarchii tuż pod zarządem. Należy jednak pamiętać o niestosowaniu automatyzmu w sprawach takiej kwalifikacji. Przykładowo – KNF w odpowiedzi na pytanie, czy definicja OPOZ obejmuje prokurenta, stwierdziła, że co do zasady nie obejmuje ona prokurentów, jednakże w określonych sytuacjach (spełnienie przesłanek z definicji przytoczonych powyżej) prokurent może być zakwalifikowany jako OPOZ (pełna i aktualizowana lista pytań i odpowiedzi dotyczących stosowania MAR znajduje się na stronach KNF).
OPOZ oraz osoby blisko z nimi związane (zgodnie z definicją w MAR) mają obowiązek powiadamiania emitenta oraz organ nadzoru o każdej transakcji zawieranej na ich własny rachunek w odniesieniu do akcji lub instrumentów dłużnych emitenta bądź do instrumentów pochodnych czy innych powiązanych z nimi instrumentów finansowych. Powiadomienia należy dokonać niezwłocznie i nie później niż w trzy dni robocze po dniu transakcji. Obowiązek powiadomienia ma zastosowanie do każdej kolejnej transakcji, gdy zostanie osiągnięta łączna kwota 5000 euro w trakcie jednego roku kalendarzowego. Zgodnie ze stanowiskiem KNF w związku z wejściem w życie MAR 3 lipca 2016 r. w tej dacie nastąpiło „wyzerowanie” wartości instrumentów finansowych nabytych w roku 2016. Po otrzymaniu powiadomienia emitent publikuje informacje o transakcji dokonanej przez OPOZ lub osoby blisko z nim związane. Emitent, publikując informacje, musi podać imię i nazwisko osoby składającej powiadomienie, ponieważ MAR nie przewiduje zwolnienia w tym zakresie, tak jak to miało miejsce w odniesieniu do osoby blisko związanej z osobą obowiązaną na podstawie poprzednio obowiązujących regulacji (takie jest również stanowisko KNF).
Na koniec warto wspomnieć, że MAR nakłada również techniczne obowiązki związane z przestrzeganiem regulacji dotyczących transakcji wykonywanych przez OPOZ, które mogą być uciążliwe dla spółek z NewConnect, które przeważnie nie mają rozbudowanej organizacji w zakresie compliance. Do obowiązków tych należy obowiązek emitenta powiadomienia na piśmie OPOZ o ich obowiązkach związanych z raportowaniem transakcji oraz okresach zamkniętych, jak również obowiązek sporządzenia listy wszystkich osób będących OPOZ oraz osób blisko z nimi związanych. Ponadto OPOZ mają obowiązek powiadomienia na piśmie osób blisko z nimi związanych o obowiązkach łączących się z raportowaniem transakcji i mają przechowywać kopie tego powiadomienia.
Maciej Wróblewski
senior managing associate, Deloitte Legal

PARTNER