Problem braku miejsc w przedszkolach nie dotyczy tylko dużych miast, ale to w nich jest najbardziej odczuwalny. Szacuje się, że dla co czwartego dziecka, a w największych aglomeracjach nawet dla co trzeciego nie ma w nich miejsca. Według prognoz demograficznych GUS populacja dzieci w wieku przedszkolnym powinna wzrosnąć o 100 tys. w latach 2005-2010, a o kolejne 200 tys. do 2015 roku.

Właściwy lokal to podstawa

Uruchomienie tego typu placówki może więc być dochodowym biznesem. Do rozpoczęcia działalności potrzeba około 60-100 tys. zł. Natomiast zysk, na który można liczyć, to przedział 3- 20 tys. zł miesięcznie. Do comiesięcznych kosztów należy wliczyć: koszty wynajmu obiektu, wydatki związane z eksploatacją lokalu i wynagrodzenia pracowników. Czynsze wynoszą od 10 do 30 tys. zł w zależności od wielkości i usytuowania lokalu. Na wyższy zarobek mogą też liczyć osoby planujące otwarcie prywatnego przedszkola w dużym mieście, gdzie czesne za miesiąc może przekraczać nawet 1,5 tys. zł

Powodzenie przedsięwzięcia zależy w największym stopniu od lokalizacji placówki.

Dobre położenie zapewni szybki zwrot z inwestycji. Najlepsza lokalizacja to rejony zamieszkiwane przez ludzi młodych.

Aby otrzymać zgodę na uruchomienie przedszkola, lokal musi spełniać określone wymogi dotyczące powierzchni, jakości wody, liczby i usytuowania sanitariatów, niezbędnego wyposażenia, oświetlenia, wentylacji.

- Nie ma aktu prawnego dotyczącego warunków technicznych, jakie muszą spełniać przedszkola. Ustalają je wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne w oparciu o doświadczenia - wyjaśnia Monika Ebert, ekspert organizacji pozarządowych, prezes Stowarzyszenia Rodziców TU.

Wymogi mogą się różnić w zależności od tego, czy przedszkole jest uruchamiane na wsi czy w mieście, w nowym czy adoptowanym na ten cel budynku.

Przyjmuje się, że placówkę można założyć tylko w obiekcie, którego pomieszczenia mają wysokość przynajmniej 3 metrów. Na każde dziecko nie może natomiast przypadać mniej niż 2 mkw. powierzchni.

- Jeśli wysokość jest mniejsza, to należy uzyskać od wojewódzkiego inspektora sanitarnego zgodę na odstępstwo od tej reguły. Wówczas istnieje konieczność zainstalowania w lokalu wentylacji mechanicznej - zauważa Monika Ebert.

Wiadomo też, że poziom podłogi powinien znajdować się co najmniej 0,3 m powyżej terenu urządzonego przy budynku. Meble muszą mieć atesty lub certyfikaty, a zabawki spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadać oznakowanie CE.

Ważne ułatwienia

Od stycznia tego roku istnieje możliwość zakładania także punktów i zespołów wychowania przedszkolnego, w przypadku których wymogi są mniej restrykcyjne, a w planach jest dalsze ich złagodzenie. Na razie można je zakładać na parterach budynków mieszkalnych.

- Na pięcioro dzieci powinno przypadać pomieszczenie o powierzchni 16 mkw. Na każde kolejne potrzebne jest dodatkowe 2,5 m - wymienia Monika Ebert.

Przed otwarciem przedszkola trzeba uzyskać zgodę rady gminy oraz wpis do KRS. Konieczne jest też uzyskanie pozwolenia od sanepidu, Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Pożarnej na użytkowanie obiektu, w którym placówka będzie działać.

Pracownicy po pedagogice

Dyrektorem przedszkola, także własnego, nie może zostać osoba bez wykształcenia pedagogicznego. Trzeba zatrudnić na to stanowisko odpowiednią osobę.

- Wykształcenie pedagogiczne w zakresie nauczania początkowego powinni posiadać także wychowawcy. Na każde 25 maluchów powinien przypadać jeden nauczyciel - mówi Monika Ebert.

Oprócz tego trzeba zatrudnić kucharzy oraz pomoc kuchenną, która zajmie się wydawaniem posiłków dzieciom. Jeśli nie chcemy prowadzić kuchni w przedszkolu, wyjściem jest nawiązanie współpracy z firmą cateringową.

Na atrakcyjność przedszkola wpływają zajęcia dodatkowe (obowiązkowy program nauczania opracowuje Ministerstwo Edukacji Narodowej). Mogą to być warsztaty plastyczne, muzyczne, teatralne, taneczne, zajęcia gimnastyczne z korektywą, spotkania z logopedą, nauka języków obcych - należy wcześniej pomyśleć o nawiązaniu współpracy z osobami, które je poprowadzą.

Istnieje możliwość, aby poprowadzić przedszkole w ramach działających na rynku sieci franczyzowych. Wówczas do wydatków przeznaczonych na uruchomienie placówki, trzeba doliczyć jeszcze opłaty licencyjne za przystąpienie do wybranej sieci. Otwarcie przedszkola w sieci jest droższe, ze względu na wysokie standardy, jakie one oferują.

Na przykład, aby działać w sieci Zielona Ciuchcia (tylko w miastach powyżej 300 tys. mieszkańców), trzeba dysponować kwotą 0,5 mln zł. Opłata wstępna za wejście do sieci wynosi 50 tys. zł. Poza tym co miesiąc trzeba płacić na rzecz franczyzodawcy 4 proc. od przychodu, a po roku działalności opłatę marketingową w wysokości 1 proc. miesięcznych przychodów. Franczyzodawca zapewnia, że inwestycja zwraca się po dwóch latach.

Inna sieć to np. Tequesta.

- Pobieramy opłatę licencyjną w wysokości 50 tys. zł. Oprócz tego, gdy placówka zacznie przynosić przychody, franczyzobiorca jest zobowiązany do ponoszenia comiesięcznej opłaty od obrotu, w wysokości od 2 do 5 proc. - tłumaczy Krzysztof Traczyński, właściciel sieci Tequesta.

Zapewnia, że pierwszy dochód pojawia się po około 6 miesiącach.

- Osoby prowadzące przedszkole w naszym systemie mogą natomiast liczyć na zarobek w wysokości 20 tys. zł miesięcznie - podkreśla.

Na polskim rynku we franczyzie przedszkola uruchamia także firma Klub Malucha Siódme Niebo. Warunkiem przystąpienia do tej sieci jest podpisanie pięcioletniej umowy franczyzowej połączone z wniesieniem jednorazowej opłaty licencyjnej w wysokości 100 tys. zł brutto, w ramach której franczyzobiorca otrzymuje prawo do zwolnienia przez dwa lata z miesięcznych opłat.

- Opłata nie jest jednakowa w przypadku wszystkich franczyzobiorców. Jest ustalana indywidualnie z każdym z nich oddzielnie. Podobnie jak opłata od dochodu - informuje Maciej Godlewski, współwłaściciel Klubu Malucha Siódme Niebo.

Dodaje, że przyszły partner musi też spełniać inne warunki.

- Bardzo dokładnie sprawdzamy potencjalnego franczyzobiorcę - musi przejść pozytywnie weryfikację - zaznacza Maciej Godlewski.

By nawiązać współpracę z tą siecią, należy dysponować lokalem o powierzchni minimum 300 mkw. oraz odbyć szkolenie w Warszawie.

WYMOGI PRAWNE I FACHOWA POMOC

Główne akty prawne

- Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r.

- Obwieszczenie MEN z 21 maja 2001 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół oraz kształcenia w profilach w liceach profilowanych.

- Rozporządzenie MEN z 15 lutego 1999 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne kierownicze stanowisko w przedszkolach oraz poszczególnych typach szkół i placówek.

- Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. Ustawa z 28 października 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

- Ustawa z 12 września 2002 r. o ochronie przeciwpożarowej

- Rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Gdzie szukać pomocy

Europejski Fundusz Społeczny - www.efs.gov.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej - www.men.gov.pl

Internetowe Centrum Zasobów Edukacyjnych MEN - www.scholaris.pl

Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego - www.omep.gov.pl

Stowarzyszenie Rodziców TU - tu.edu.pl